Show simple item record

dc.contributor.authorЛазаров, Румен
dc.date.accessioned2016-06-02T06:47:16Z
dc.date.available2016-06-02T06:47:16Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2013
dc.description.abstractВ студията е направен опит да се осмислят процесите на модернизация на обществено-икономическата ни система в светлината на интегрирането на институционалните фактори в неокласическата теория. Този подход в методологически план имплицитно предполага да се определи съвместното влияние на пазарната конкуренция и на институциите върху модернизиращите се обществено-икономически системи. В контекста на опита, чиито носител са модернизираните икономики – по подобие на тези от западния свят – е аргументирано препятстващото влияние на институциите от “колективистичната епоха” при осъществяването на дълбоката промяна у нас. Тя е насочена от “периферията”, основаваща се на изостаналото технологично ниво и на своя обществен колективизъм, като взаимно детерминирани явления, към формирането на среда, стимулираща изявата на индивидуалните потребности, обусловени от конкурентното развитие в глобалния свят. In this paper we have made an attempt to comprehend the processes of modernization of our social and economic system in the light of the integration of institutional agents in neoclassical theory. From the angle of methodology this approach implicitly presupposes the determining of the combined effect of market competition and institutions on the improving social and economic systems. In the context of the experience, whose bearer are modernized economies – similar to the ones in the Western world – we have elaborated our thesis on the hindering effect of the “collectivist epoch” institutions in accomplishing the profound change in our country. This change is directed from the “periphery”, based on the retarded technological level, as well as on social collectivism as mutually conditioned phenomena, towards the formation of an environment fostering the demonstration of individual needs through competitive development in the global world.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectмодернизацияbg_BG
dc.subjectинституционален подходbg_BG
dc.subjectнеокласическа теорияbg_BG
dc.subjectпазарна конкуренцияbg_BG
dc.subjectинституцииbg_BG
dc.subjectmodernizationbg_BG
dc.subjectinstitutional approachbg_BG
dc.subjectneoclassical theorybg_BG
dc.subjectmarket competitionbg_BG
dc.subjectinstitutionsbg_BG
dc.titleЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ ПОДХОД В НЕОКЛАСИЧЕСКАТА ТЕОРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record