Show simple item record

dc.contributor.authorБаташки, Георги
dc.contributor.authorИВАНОВ, Николай
dc.date.accessioned2016-06-02T13:33:36Z
dc.date.available2016-06-02T13:33:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2144
dc.description.abstractБанките са основно звено на банковата система с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирми и граждани, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни и други операции. По този начин банките позволяват да се раздвижат спестяванията на населението, да се преодолеят затрудненията, произтичащи от несъответствия в движението на стоките и парите, да се уреждат навреме и без загуби отношенията между предприятията в страната и чужбина. Банките са силен фактор в осъществяването на финансовата политика на страната. Благодарение на тесните си връзки с регулиращите органи и Правителството, а също и с налаганите нормативни разпоредби, банките играят основна роля при поддържането на доверието в паричната система. По тази причина съществува значителен интерес от успешното функциониране на банките, особено що се отнася до тяхната ликвидност и платежоспособност. Ролята на счетоводството и счетоводната политика в този процес е от особено значение. Те ще бъдат предмет на изследване в настоящата разработка. The banks are basic element of the banks system with a basic object of activity financial intermediary and money business. They mobilize and transform into active capital significant part of the money resources of the Economy, they do the payments between companies and population also they realize various credit, investment and other operations. In such a way the banks permit to set in motion the savings sourced from the lack of correspondence in the goods and money movements, to settle down timely and without losses the relations between the enterprises in the country and these from abroad. The banks are a strong factor in the realization of the financial policy of the country. Due to the close relations with the regulatory organs and the Government, and also with the Instructions applied, the banks play basic role in supporting of the public trust into the money system. Due to this reason there is a considerable interest to the successfully functioning of the banks, especially what concerns their liquidity and solvency. The role of the Accounting and the Accounting policy in this process are very important. They will be object of this research.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.titleСЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record