Show simple item record

dc.contributor.authorАсенов, Тодор
dc.date.accessioned2016-06-03T10:27:37Z
dc.date.available2016-06-03T10:27:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2182
dc.description.abstractКонкурентоспособността на предприятието и нейното постоянно повишаване е въпрос от съществено значение в условията на динамична пазарна среда и отвореност на националните икономики. Поради тази причина постоянното подобряване на конкурентоспособността на фирмата се разглежда като основен елемент от фирмената стратегия за дългосрочно развитие. Осигуряването на конкурентно предимство се оказва предизвикателство за съвременните предприятия, които функционират в условията на неопределеност и засилващ се конкурентен натиск от вън. Настоящата разработка разглежда конкурентоспособността на предприятията от отрасъл с голямо обществено-икономическо значение, а именно млекопреработващата промишленост и факторите, които определят фирмената стратегия и позиция като конкурентни. Наблюдавани са ресурсните, финансовите, техническите и ценовите фактори, като не трябва да се пренебрегва практическата насоченост на изследването, която се изразява в извеждането на препоръки за подобряване конкурентните позиции на предприятията от бранша. Corporate competitiveness is a fundamental problem under the circumstances of quickly changing market environment and open national economies. For that reason constantly rising corporate competitiveness is considered as a principal element of long term company strategies. Providing competitive advantage proved to be a challenge for modern business, working under the conditions of uncertainty and increasing competitive pressure of foreign companies. The present work treats competitiveness of companies by a field having a great importance for the economic sector and the society. The focus is on the dairy industry and the factors that determine company strategy and position as a competitive one. Resources, finance, technical equipment matters and pricing are the factors that have been examined. The practical purpose of the research is found in the provided recommendations for improvement of competitive positions of the companies of the branch.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectфирмена конкурентоспособностbg_BG
dc.subjectнационална конкурентоспособностbg_BG
dc.subjectинвестицииbg_BG
dc.subjectфирмена стратегияbg_BG
dc.subjectcorporate competitivenessbg_BG
dc.subjectnational competitivenessbg_BG
dc.subjectcorporate strategybg_BG
dc.subjectinvestmentsbg_BG
dc.titleПОДОБРЯВАНЕТО НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record