Show simple item record

dc.contributor.authorСтефанов, Стефан
dc.date.accessioned2016-06-03T12:13:28Z
dc.date.available2016-06-03T12:13:28Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2184
dc.description.abstractВ работата се разглеждат измененията на основните демографски показатели на българската нация при прехода й към пазарна икономика и интегрирането й към икономически развитите страни на Европа. Присъединяването й се очаква да бъде процес на повишаване икономическото равнище и възприемане на нов модел за развитие на икономиката на страната, което ще доведе до подобряване на демографските й показатели и ще спомогне за запазването и оцеляването й през XXI век, въпреки изпитваните трудности понастоящем. Прилага се регресионния статистически анализ за изглаждане по права линия (линейна функция) и по парабола (квадратна функция) на броя на населението, на коефициентите на раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението на страната за периода 1992-1999 г. и отделно за периода 1992-2000 г. и използване при прогнозирането на тези показатели на онази от тях, която дава по-малка средна квадратична (стандартна) грешка. Направени са конкретни изводи на основата на ползваните реални данни, публикувани в специализираните издания на НСИ, и получените резултати от извършените прогнози чрез приложението на регресионния статистически анализ се сравняват с тези данни. The present paper focuses on the fluctuations of the main demographic variables of the Bulgarian nation during its transition to a free-market economy and its integration with the developed European countries. This process of integration means to increase the economic level and to adopt a new model of development of the country's economy, which will result in better demographic variables and will help the country survive in the 21st century in spite of the difficulties it faces at present. This study makes use of the regression method of statistical analysis for the leveling in a straight line (linear function) and in a parable (square function) of the population rate, birth rate, death rate, increase in the population of the country between 1992 and 1999 and between 1992 and 2000. To make the forecasts of these variables we use the one which shows a smaller mean quadratic error. We have come to particular conclusions based on reliable data, published in specialized newsletters of the National Institute of Statistics and on comparisons of the results of the forecasts that have been made applying the regression method of statistical analysis.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectфлуктоацияbg_BG
dc.subjectпопулацияbg_BG
dc.subjectсвободна пазарна икономикаbg_BG
dc.subjectдемографски променливиbg_BG
dc.subjectрегресивен метод на статистически анализbg_BG
dc.subjectfluctuationbg_BG
dc.subjectpopulationbg_BG
dc.subjectfree-market economybg_BG
dc.subjectdemographic variablesbg_BG
dc.subjectregression method of statistical analysisbg_BG
dc.titleЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК?bg_BG
dc.title.alternativeПродължение от брой 4/2002bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record