Show simple item record

dc.contributor.authorАнгелова, Поля
dc.contributor.authorИванов, Любомир
dc.contributor.authorПетков, Пламен
dc.contributor.authorСлавева, Красимира
dc.date.accessioned2016-06-03T13:26:13Z
dc.date.available2016-06-03T13:26:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2192
dc.description.abstractНастоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на информационното осигуряване на статистическите изследвания на външната търговия – принципи, системи за отчитане и класификации. Приложният аспект на изследването включва усъвършенстване на статистическата методология за изучаване на външната търговия, идентифициране на проблемите при изучаване на нейните количествени параметри и анализ на структурата, динамиката и взаимовръзките на външнотърговския стокообмен на България. За тази цел се апробират различни статистически методи – динамичен, структурен и регресионен анализ, като и модели за оценка на влиянието на външната търговия върху някои основни макроикономически индикатори. В процеса на изследването се извеждат основните проблеми пред външнотърговската дейност, международните отношения, платежния баланс и др. This study has theoretical and practical character. Theoretical aspects include clarification of ideas and concepts of foreign trade as a factor for the development of national economy. It is performed analysis of information assurance of external trade surveys by focusing on principles, systems and accounting classifications. The applied aspect of the study include improving the statistical methodology for the study of external trade, identifying the problems in studying its quantitative parameters and analysis of the structure, dynamics and interactions of Bulgarian external trade. For this purpose are approbated different statistical methods – analysis of time series, structural and regression analysis, as well different models to estimate the impact of external trade on some key macroeconomic indicators. In the course of the study are shown the main problems for external trade, international relations, balance of payments and more.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectвъншна търговияbg_BG
dc.subjectизносbg_BG
dc.subjectвносbg_BG
dc.subjectвъншнотърговски стокообменbg_BG
dc.subjectекспортна структураbg_BG
dc.subjectимпортна структураbg_BG
dc.subjectструктурни промениbg_BG
dc.subjectтрендови моделиbg_BG
dc.subjectкоинтеграционен анализbg_BG
dc.subjectforeign trade exportbg_BG
dc.subjectimportbg_BG
dc.subjectturnoverbg_BG
dc.subjectexport structurebg_BG
dc.subjectimport structurebg_BG
dc.subjectstructural changesbg_BG
dc.subjecttrend modelsbg_BG
dc.subjectcointegration analysisbg_BG
dc.titleВъншната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграцияbg_BG
dc.title.alternativeBulgaria`s foreign trade in the context of European economic integrationbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record