Show simple item record

dc.contributor.authorШишманова, Пенка
dc.date.accessioned2016-06-03T13:35:20Z
dc.date.available2016-06-03T13:35:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2193
dc.description.abstractВ студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment Methodology - KAM) на Световната банка и по-конкретно система от показатели, обединени в четири опорни “стълба“ – икономическа инициатива и институционална среда, образование, иновации, информационно- комуникационни технологии. На тази база се съпоставят постиженията на страните, разкриват общите моменти и различията между тях, посочват се слабостите и сравнителните им предимства, открояват се конкретните проблеми и се очертават потенциалните възможности. Всичко това в крайна сметка цели да да изведе основните предизвикателства на икономиката на знанието пред всяка от трите страни и пред Балканския регион като цяло. This paper analyzes the progress of three Balkan countries – Greece, Bulgaria and Turkey, in building a knowledge-based economy. For this purpose we employ the Knowledge Assessment Methodology – KAM/ of the World Bank and, in particular, a system of indicators integrated into four supporting “pillars” – economic initiative and institutional environment, education, innovations, information and communication technologies. Based on that, we compare the accomplishments of the respective countries, uncover the common ground and the differences between them, outline their weaknesses and comparative advantages, high-light their particular problems and lay down their potentials. All of this in the long run is intended to outline the key challenges of knowledge-based economy facing each of the three countries and the Balkan region at large.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectикономика на знаниетоbg_BG
dc.subjectобразованиеbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectинформационно-комуникационни технологииbg_BG
dc.subjectинституцииbg_BG
dc.subjectknowledge-based economybg_BG
dc.subjecteducationbg_BG
dc.subjectinnovationsbg_BG
dc.subjectinformation and communication technologiesbg_BG
dc.subjectinstitutionsbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО ПРЕД НЯКОИ БАЛКАНСКИ СТРАНИ (ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record