Show simple item record

dc.contributor.authorСирашки, Георги
dc.contributor.authorГерганов, Георги
dc.contributor.authorНиколова, Мариана
dc.contributor.authorСирашки, Христо
dc.contributor.authorИВАНОВ, Венцислав
dc.contributor.authorSirashki, Georgi
dc.contributor.authorGerganov, Georgi
dc.contributor.authorNikolova, Marina
dc.contributor.authorSirashki, Hristo
dc.contributor.authorIvanov, Vencislav
dc.date.accessioned2016-06-06T07:56:35Z
dc.date.available2016-06-06T07:56:35Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2197
dc.description.abstractВзаимообвързаността между човечеството и природата изисква отхвърляне на традиционния вариант, а именно високо благоденствие чрез максимално и хищническо използване на природните ресурси до тяхното изчерпване, интензивно замърсяване и увреждане на средата с продукти на цивилизацията. Трябва да бъде осъзнат и приет като единствено възможен, разумен, целесъобразен вариантът на екологичната нравственост, свързан с умерено благоденствие при съобразяване с последиците за природната среда, с мисълта за бъдещето на поколенията. В българската теория на екологията, все още липсват достатъчно изследвания за резултатите от пряката експлоатация на биологичните ресурси в планинските райони, което засяга в нееднаква степен екосистемите, местообитания и таксони. Проведено е изследване и идентифициране на възможностите за интегриране на дейностите в планинските райони (община Самоков), свързани с опазване на околната среда и бизнес-дейностите в тези райони, както и очертаване на тенденциите и формите за запазване на биоразнообразието при спазване принципите на устойчивото развитие. Interdependence between humanity and nature requires rejection of the traditional option, namely, a high maximum and prosperity through the predatory use of natural resources to depletion, pollution and intensive damage to the environment with products of civilization. Must be recognized and accepted as the only possible, reasonable and appropriate option ecological morality associated with moderate prosperity in complying with environmental consequences in mind for future generations. In the Bulgarian theory of ecology, yet there is insufficient research on the results of the direct exploitation of biological resources in mountain areas, which affects in an uneven degree ecosystems, habitats and taxa. Research has been conducted and identify opportunities to integrate activities in mountain areas (Samokov municipality) associated with environmental and business activities in these areas and outlining the trends and ways to protect biodiversity in accordance with the principles of sustainable development.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectекологично равновесиеbg_BG
dc.subjectприродни ресурсиbg_BG
dc.subjectбиоразнообразиеbg_BG
dc.subjectкурортно-туристическа локализацияbg_BG
dc.subjectsustainable developmentbg_BG
dc.subjectecological balancebg_BG
dc.subjectnatural resourcesbg_BG
dc.subjectrecreation-tourism locationbg_BG
dc.subjectanthropogenic conditionsbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (по примера на община Самоков)bg_BG
dc.title.alternativeSTUDY OF ENVIRONMENTAL EQUILIBRIUM MOUNTAIN AREAS (ALONG THE LINES OF SAMOKOV MUNICIPALITY)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record