Show simple item record

dc.contributor.authorДенева, Анета
dc.contributor.authorСпасовски, Цанко
dc.date.accessioned2016-06-06T10:56:02Z
dc.date.available2016-06-06T10:56:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2207
dc.description.abstractПредприятията от различните сектори на индустриалното производство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение в редица големи индустриални компании намират израз в намалението на разходите за поддръжка в рамките на 20-40% и нарастване обема на произведената продукция с 5-10% без да се налага извършването на допълнителни капиталови инвестиции. Определящи при избора на дадена система за управление на активите са характера и динамиката на индустриалния сектор, пазарната среда и съществуващите нормативни и регулаторни ограничения. Предприятията от сектор С “Преработваща промишленост”, раздел 21.1 „Производство на лекарствени вещества” са с утвърдено място в общата структура на нашето индустриално производство. През последното десетилетие те претърпяха редица трансформации, свързани с промяна на формата на собственост и обновяване на производствените мощности. С навлизането на мощните международни компании като “ГлаксоСмитКлайн” и „Актавис” се създадоха възможности за реалното изграждане на системи за управление на активите. Enterprises of different industrial production sectors have realized a long time ago necessity of asset management. Even more these management activities have become irreversible firm strategy’s attribute for increasing potential and finance security of the economic units. Their practice in a few big industrial enterprises result in decreasing operative expenditure in 20-40 % and increasing the capacity of production with 5-10 % without necessity of additional capital investment. The choice of one or another asset management system is determined by the character and dynamic of the industrial sector, market environment and the existing law restricts. The Enterprises from section 21.1 “Production of pharmaceutical drugs” have established place in the overall structure of our industrial production. Over the last decade companies from the sub-sector suffered a number of transformations associated with a change of form of ownership and renovation of production facilities. With the advent of powerful international companies like “GlaxoSmithKline” and “Actavis” opportunities were created for the actual construction of systems for asset management.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectдълготрайни материални активи (ДМА)bg_BG
dc.subjectпредприятиеbg_BG
dc.subjectфармацевтичен секторbg_BG
dc.subjectсистеми за управлениеbg_BG
dc.subjectassetbg_BG
dc.subjectasset managementbg_BG
dc.subjectenterprisebg_BG
dc.subjectpharmaceutical sectorbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО1 (по примера на сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 21.1 Производство на лекарствени вещества и продукти)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record