Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Марина
dc.contributor.authorЛинкова, Маруся
dc.date.accessioned2016-06-06T13:42:35Z
dc.date.available2016-06-06T13:42:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2252
dc.description.abstractВ настоящата разработка се акцентира на две основни тези:  Селският туризъм е един от инструментите за постигане на стратегическите цели на правителството във връзка с развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.;  В страната се оформят пазарни и предприемачески ниши за развитие на селския туризъм. Селските общини в България заемат 81% от територията и обхващат 42% от населението. Налице е диспропорция в развитието на градските и селските райони както по отношение на икономическото развитие, така и по отношение на образователно равнище, демографско състояние, достъп до основни услуги и пр. Над 80% от селските общини определят туризма като приоритет. Едва 26% от живеещите в селски райони допълват доходите си от алтернативни неселскостопански дейности – занаяти, селски туризъм, хоби-занимания и др., а в областта на селския туризъм работят само 370 стопани. Разглеждането на селския туризъм като граничен междуотраслов сектор на икономиката – селско, горско и водно стопанство, туризъм, хранително-вкусова промишленост и пр., позволява идентифицирането на пазарните и предприемаческите ниши, които от една страна ще удовлетворят част от основните стратегически цели на правителството за развитие на селските райони, а от друга - ще аргументират, че селският туризъм е печеливш бизнес за България. The goal of the current research is to analyze two major points:  The rural tourism is one of the government’s instruments for achieving strategic goals in the development of the rural tourism for the period from 2007 to 2013 ;  There are forming productive and customary recesses in the rural for development of the rural tourism. The communes in Bulgaria are 81% in territory and 42% in population. There is disbalance in the development of the city and agricultural sectors in matter of economic and educational level, demography, access to basic services etc. Over 80% of the communes define tourism as a priority. Only 26% from the people living in the agricultural sectors work additionally – rural tourism, hobbies etc. Only 370 hosts work in the field of rural tourism. Examining the rural tourism as a limited sector of the economy (agricultural, tourism, transport etc ) allow identifying the productive and customary recesses, which on one side will satisfy major part of the government’s strategic goals for development of the agricultural sectors, and on other side will prove the rural tourism as a profitable business for Bulgaria.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectселски туризъмbg_BG
dc.subjectалтернативни доходиbg_BG
dc.subjectпазарни нишиbg_BG
dc.subjectпредприемачески нишиbg_BG
dc.subjectrural tourismbg_BG
dc.subjectalternative incomebg_BG
dc.subjectproductive recessesbg_BG
dc.subjectcustomary recessesbg_BG
dc.titleБАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeTHE BLOCKS AND TACKLES INFRONT OF THE DEVELOPMENT OF THE RURAL TOURISM IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record