Show simple item record

dc.contributor.authorТананеев, Емилиян
dc.contributor.authorСтойкова, Пепа
dc.contributor.authorTananeev, Emilian
dc.contributor.authorStoykova, Pepa
dc.date.accessioned2016-06-07T13:15:59Z
dc.date.available2016-06-07T13:15:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2288
dc.description.abstractВ съвременността се прилага документиране за различни цели от обществения живот. Всички факти и обстоятелства, които са значими за данъчния процес, могат да се докажат въз основа на документ. Развитието на технологиите за комуникация води до изменение в начините за фиксиране, съхраняване, пренасяне и ползване на данни. Разнообразни са възможностите за манипулиране на информацията, съдържаща се в документите, които имат значение за облагане на данъчно задължените лица. Това налага контролът да бъде насочен както към същността и съдържанието на документите, така и към спецификите на подправените документи. За ограничаване на данъчните измами е необходимо да се изведат предпоставките и условията, които благоприятстват некоректното документиране. Органите по приходите имат задължение да установят конкретните размери на последиците от престъпно създаване, използване, скриване, повреждане или унищожаване на документи. В статията се разглеждат възможностите за осъществяване на контрол върху подправените документи, като се установява: същността на документа, съдържа- нието му и особеностите на подправените документи, участващи в данъчния процес. In modern times documentation applies for various purposes in public life. All the facts and circumstances relevant to the tax process can be proved on the basis of the document. Development of technologies of communication leads to a change in the way of fixing, storage, handling and use of data. Varied are the opportunities for manipulation of the information contained in the documents that are relevant for taxation of taxpayers. This requires the controls to be directed as to the nature and content of the documents and to the specifics of forged documents. To curb tax evasion it is appropriate to define the prerequisites and conditions that are conducive to improper documentation. Revenue authorities have a duty to identify the specific dimensions of the consequences of a criminal creation, use, concealment or destruction of documents. The article discusses the possibilities for control of counterfeit documents as shall be established: the nature of the document, its contents and characteristics of forged documents involved in the tax process.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectвиртуален данъчен контролbg_BG
dc.subjectсимулативен контролbg_BG
dc.subjectлъжливо документиранеbg_BG
dc.subjectвиртуална валутаbg_BG
dc.subjectподправени документиbg_BG
dc.subjectvirtual tax controlbg_BG
dc.subjectsham controlbg_BG
dc.subjectfalse documentationbg_BG
dc.subjectvirtual currencybg_BG
dc.subjectfalse documentsbg_BG
dc.titleАСПЕКТИ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОДПРАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСbg_BG
dc.title.alternativeASPECTS OF THE FORGED DOCUMENTS IN THE TAX PROCESSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record