Show simple item record

dc.contributor.authorДамянов, Атанас
dc.contributor.authorИлиев, Драгомир
dc.contributor.authorЙорданов, Николай
dc.contributor.authorDamyanov, Atanas
dc.contributor.authorIliev, Dragomir
dc.contributor.authorJordanov, Nikolay
dc.date.accessioned2016-06-08T13:20:48Z
dc.date.available2016-06-08T13:20:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2308
dc.description.abstractИзборът на международен пазар е едно от най-важните решения в стратегическото управление на предприятието. Въпреки тази негова важност, често решенията се основат на интуицията. С развитието на технологиите и засилената дигитализация на икономическите процеси, предприятията ще изпитват нужда от формализиран и системен качествен, и количествен анализ на международните пазари. В основата на настоящият проект стоят два замисъла – научен и обучителен. Научният замисъл е постигнат чрез търсене и обобщаване на успешния опит на чуждестранните изследователи и компании по отношение избора на международни пазари за интернационализиране. Обучителният замисъл е постигнат прилагайки метода „учене чрез правене” (Learning by doing) и чрез споделяне на личен опит и менторство. Market selection process is one of the milestone decisions in the strategic management. Despite its importance usually decisions are intuitive. With the development of the technology and digitalised economic processes, companies will need a formal and systematic, qualitative and quantitative analysis for international markets. There are two basic conceptions in the project – scientific and training. The scientific one stands on the successful experience of foreign researchers and companies on international market selection. The training one stands on the application of the “Learning by doing” method and sharing personal experience.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectинтернационализацияbg_BG
dc.subjectизбор на международен пазарbg_BG
dc.subjectмоделиbg_BG
dc.subjectказусен методbg_BG
dc.subjectinternationalizationbg_BG
dc.subjectinternational market selectionbg_BG
dc.subjectmodelsbg_BG
dc.subjectcase studybg_BG
dc.titleРАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАРbg_BG
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL FOR SYSTEM APPROACH FOR INTERNATIONAL MARKET SELECTIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record