Show simple item record

dc.contributor.authorТодоров, Петър
dc.contributor.authorСтоилова, Даниела
dc.contributor.authorTodorov, Petar
dc.contributor.authorStoilova, Daniela
dc.date.accessioned2016-06-09T08:04:36Z
dc.date.available2016-06-09T08:04:36Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2326
dc.description.abstractС все по- широкото навлизане на съвременни компютърни технологии във всички аспекти на обществения живот и в частност във всички области на модерното образование, подпомаганото от компютри езиково обучение (Computer-Assisted Language Learning – CALL) добива все по-голяма популярност като иновативен метод за подобряване качеството на чуждо-езиковото обучение. Измерителите за по-добро качество на обучението по чужд език, подпомагано от компютри, са повишената производителност, резултатност, достъпност, удобство, мотивация и институционална ефективност. Настоящата студия има за цел да представи някои ключови теоретични постановки относно ефективността на иновативните методи в чуждо-езиково обучение и тяхното приложение в академичната практика, както и резултатите от проучване, направено от екип по проект „Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА „Д. А. Ценов” в стремежа към повишаване качеството на предоставяното обучение по чужди езици чрез добавяне на стойност към образователния продукт. The wider introduction of modern IT in all spheres of public life, and especially in modern teaching and learning has lead to the growing recognition of Computer-Assisted Language Learning (CALL) as an innovative method for improving the quality of foreign-languages learning. The indexes of improved quality of teaching and education by applying the Computer-Assisted Language Learning method include increased productiveness and efficiency of the learning process, as well as better accessibility and convenience, alongside higher motivation of students and tutors and overall institutional efficiency. In this paper, we have tried to present some key theoretical concepts regarding the efficiency of innovative methods in foreign languages teaching, as well as potential for their deployment in academic practice. The paper also summarises the findings of the research we conducted with the project The Effect of Innovative Information and Computer Technologies on Foreign Languages Teaching at Tsenov Academy of Economics in a pursuit of improving further the foreign-languages teaching process at the Academy by adding more value to the educational product.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectсмесена форма на обучениеbg_BG
dc.subjectобразователен продуктbg_BG
dc.subjectиновативни методиbg_BG
dc.subjectсинхронно и асинхронно обучениеbg_BG
dc.subjectефективностbg_BG
dc.subjectмотивацияbg_BG
dc.subjectспециализиран езикbg_BG
dc.subjectкомуникативни стратегииbg_BG
dc.subjectblended learningbg_BG
dc.subjectlearning productbg_BG
dc.subjectinnovative methodsbg_BG
dc.subjectsynchronous and asynchronous learningbg_BG
dc.subjectefficiencybg_BG
dc.subjectmotivationbg_BG
dc.subjectspecialized language learningbg_BG
dc.subjectcommunication strategiesbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В СА „Д. А. ЦЕНОВ”bg_BG
dc.title.alternativeTHE EFFECT OF INNOVATIVE INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT TSENOV ACADEMY OF ECONOMICSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record