Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, Марияна
dc.contributor.authorХристова, Венета
dc.contributor.authorИванова, Петя
dc.contributor.authorBozhinova, Mariana
dc.contributor.authorHristova, Veneta
dc.contributor.authorIvanova, Petia
dc.date.accessioned2016-06-09T08:29:37Z
dc.date.available2016-06-09T08:29:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2331
dc.description.abstractРазвитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези сто-пански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на пре-ден план такива въпроси като: „Колко би трябвало да са реално работещите клъстери в икономиката ни?”, „В кои сектори следва да се упражнява въздейст-вие в посока подкрепа на клъстерите?”, „Наистина ли гроздовете от предприя-тия са удачния модел за конкурентоспособна икономика?” и т.н. Отговорите на тези и други свързани с клъстерите въпроси тепърва предстои да се получават. Факт е, че в световната практика такива образувания са реализирали, реализират и вероятно ще дават много добри икономически и социални резултати, водещи включените в тях предприятия и районите, в които оперират, към стопански просперитет. Настоящото проектно проучване е продължение на няколко предходни изследвания, касаещи клъстерите от една страна и туризма от друга. Той идва да посрещне научната „точка на пресичане” на два изследователски екипа – от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” и от „Търговски бизнес”. Натрупаните в резултат от реализацията на проекта данни индикират множество разнопосочни процеси в сферата на клъстерирането в най-атрактивния икономически сектор на България – туризма. Те обещават „интересни времена” както за лицата в клъстерите, така и за изготвящите политики спрямо тях. Developments in the formation and functioning of the Bulgarian clusters are in its initial phase. Strongly supported by the state these business units increased rapidly in number. However, such issues arise as: "How clusters should be actually working in our economy?", "In which sectors should be exercised influence in the direction of support clusters?" "Really bunches of companies are suitable model a competitive economy?" etc. The answers to these and other issues related to cluster will be received in the future. The fact is that in world practice, such entities are carried out, realized and will likely give very good economic and social outcomes, leading included enterprises and regions in which they operate, to economic prosperity. This project is a continuation of several previous studies concerning clusters on one side and tourism on the other. It comes to meet the scientific "intersection" of two research teams – those from the Departments of Industrial Business and Entrepreneurship and Commercial Business. Data collected by the project indicate many diverse processes in the field of clustering in the most attractive economic sectors in Bulgaria - tourism. They promise "interesting times" for those in clusters and for the policy-makers.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectклъстерbg_BG
dc.subjectмрежаbg_BG
dc.subjectсинергияbg_BG
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.subjectдестинацияbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.subjectclusterbg_BG
dc.subjectnetworkbg_BG
dc.subjectsynergybg_BG
dc.subjecttourismbg_BG
dc.subjectdestinationbg_BG
dc.subjectcompetitionbg_BG
dc.titleТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ В ТУРИЗМАbg_BG
dc.title.alternativeTHEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE CLUSTER MODEL APPLICABILITY IN TOURISMbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record