Show simple item record

dc.contributor.authorИванов, Георги
dc.contributor.authorВърбанов, Иван
dc.contributor.authorИванов, Любомир
dc.contributor.authorКузнецов, Юрий
dc.contributor.authorIvanov, Georgi
dc.contributor.authorVarbanov, Ivan
dc.contributor.authorIvanov, Lyubomir
dc.contributor.authorKuznetsov, Yuriy
dc.date.accessioned2016-06-09T08:42:56Z
dc.date.available2016-06-09T08:42:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2338
dc.description.abstractНеобходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА „Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му приоритети на дейност. Студентската удовлетвореност е важен показател, който влияе и върху очакванията и възприятията на другите студенти. След като е измерена и оценена тя служи като индикатор за бъдеща студентска удовлетвореност и в значителна степен поражда студентския успех. Цикълът на студентската удовлетвореност може да се представи по следния начин: очаквания – изпълнение – опит – възприемане и оценяване – изразяване на удовлетвореността – нови очаквания. Темата на статията обхваща проблематиката за изследване на възможностите и създаване на най-подходящата за целите и дейностите на СА „Д. А. Ценов” методика за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение. Изпълнението на проекта премина през следните етапи – проучване на добрите европейски и наши практики; анализ на съответствието на състоянието с действащото законодателство; оценка на очакваните ефекти от внедряването на подобен тип система в Стопанска академия; разработване на теоретичен модел, методология и технология за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение; внедряване на системата, като елемент на Системата за управление на качеството в Стопанска академия. The necessity for creation of the systems for measurement, evaluation and analysis of the students’ satisfaction from the education quality in Tsenov Academy of Economics – Svishtov is established by the fact that only through the development of back link with the students we can determine the degree of fulfillment of the goals of the high school in her main priorities. The students’ satisfaction is important indicator that influences both the expectations and perceptions of the other students. Once the satisfaction is measured and evaluated it can serve as an indicator for the future students’ satisfaction and to a significant degree predetermine the students’ marks. The cycle of the students’ satisfaction can be presented in the following way: expectations – performance – experience – perception and evaluation – expression of satisfaction – new expectations. The article’ theme ranges from the problems of the research about the possibilities to the creation of the best suitable for Tsenov Academy of Economics system for measurement, evaluation and analysis of the students’ satisfaction of the education quality. The implementation of the project was realized through the following stages – study of the best European and national practices; analysis of the correspondence of the status with the current legislation; evaluation of the expected gains from the introduction of such a system in Tsenov Academy of Economics; development of the theoretical framework, methodology and technology for measurement, evaluation and analysis of the students’ satisfaction form the education quality; adopting the system as an element of the Quality Assurance System in Tsenov Academy of Economics.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectИзмерванеbg_BG
dc.subjectоценка и анализbg_BG
dc.subjectудовлетвореността на студентитеbg_BG
dc.subjectкачеството на обучениеbg_BG
dc.subjectсистема за изследване на удовлетвореностbg_BG
dc.subjectMeasurementbg_BG
dc.subjectevaluation and analysisbg_BG
dc.subjectstudents’ satisfactionbg_BG
dc.subjecteducation qualitybg_BG
dc.subjectsatisfaction survey systembg_BG
dc.titleМЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТОbg_BG
dc.title.alternativeMETHODICAL ASPECTS OF THE STUDENTS’ SATISFACTION SURVEY OF THE EDUCATION QUALITYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record