Show simple item record

dc.contributor.authorИванов, Ивайло
dc.date.accessioned2016-06-09T08:45:19Z
dc.date.available2016-06-09T08:45:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2339
dc.description.abstractУсъвършенстването на процесите по финансово управление и контрол чрез изграждане на адекватни системи за вътрешен контрол има ключова роля за повишаването на капацитета и ефективността на работата на администрацията в публичния сектор. В настоящата статия е разгледана проблематиката за състоянието и перспективите на системи за финансово управление и контрол в звената от публичния сектор в условията на еврочленство и е насочена към изследване на съответствието на съществуващата практика с изискванията на стандартите и най-добрите европейски практики. На базата на получените от научното изследване резултати са изведени силните и слаби страни на съществуващия модел за вътрешен контрол в публичния сектор, информация за надеждността на функциониращите системи за контрол и насоките за подобряване на тяхната ефективност. The improvement of the financial management and control processes through development of adequate internal control systems has a key role in increasing the capacity and efficiency of the operation of public sector administration. The present article treats the problems of the present state and the prospects to financial management and control systems in the public sector units under the conditions of EU membership and is directed to research of the conformity of the existing practice with the requirements of the standards and the best European practices. The results from the scientific research have been used to specify the strengths and the weaknesses of the existing model for public sector internal control, information about the reliability of the functioning control systems and directions for the improvement of their efficiency.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectвътрешен контролbg_BG
dc.subjectсистеми за финансово управление и контролbg_BG
dc.subjectinternal controlbg_BG
dc.subjectfinancial management and control systemsbg_BG
dc.titleСЪСТОЯНИЕ, ЕФЕКТИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.title.alternativeCONDITION, EFFECTS AND TRENDS OF IMPROVEMENT IN THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS IN THE PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record