Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorЙорданов, Николай
dc.contributor.authorZaharieva, Galina
dc.contributor.authorYordanov, Nikolay
dc.date.accessioned2016-06-09T10:20:30Z
dc.date.available2016-06-09T10:20:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2344
dc.description.abstractНастоящата разработка цели от една страна да се обхванат пред- и пост-присъединителните процеси, за да се отчете тяхното въздействие върху търговията на страната като цяло и вътрешноотрасловата в частност, а от друга страна – да се разгледа влиянието на световната икономическа криза. Изследването обхваща стокообмена на България със страните от ЕС на билатерална основа за период от 12 години – от 1999 год. до 2010 год.. Като разделим търговията на България на междуотраслова, вертикална и хоризонтална вътрешноотраслова търговия можем да очертаем ролята и значението на всяка една от тях в двустранните взаимоотношения с отделните страни-членки на общността. In this paper we aim to capture and evaluate the influence of both pre- and post- accession processes and the economic crisis effect on the Bulgarian Intra-Industry Trade pattern. The study encompasses inward and outward trade flows between Bulgaria and EU-27 countries for a twelve years period (1999-2010). By dividing the total trade into inter-industry, vertical and horizontal intra-industry trade we describe how the importance of each type changes in the bilateral trade over the observed period.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectВътрешноотраслова търговияbg_BG
dc.subjectбилатерални отношенияbg_BG
dc.subjectевропейска интеграцияbg_BG
dc.subjectIntraindustry tradebg_BG
dc.subjectbilateral tradebg_BG
dc.subjectEuropean integrationbg_BG
dc.titleВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ В БИЛАТЕРАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕС-27bg_BG
dc.title.alternativeINTRAINDUSTRY TRADE IN THE BILATERAL RELATIONS BETWEEN BULGARIA AND THE EU-27 COUNTRIESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record