Show simple item record

dc.contributor.authorАлексиева, Десислава
dc.contributor.authorAleksieva, Desislava
dc.date.accessioned2016-06-09T12:46:25Z
dc.date.available2016-06-09T12:46:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2384
dc.description.abstractОбщуването е основна част от управленската дейност. То се проявява и развива под въздействието на множество фактори в определена среда. Възможността на управленското общуване да въздейства и да формира съдеятели – позитивни, негативни и неутрални, допринася за общ резултат и конкретни отношения в организацията. Структурата на статията е следната: увод; част първа представя ролята на съдеятелската среда за управленското общуване; част втора представя политиката и правото като компенсаторен механизъм на съдеятелската система; част трета разглежда развитието на управленските отношения в условия на съдеятелство; заключение. Communication is an essential part of the management activities. It appeared and developed under the influence of several factors in a defined medium. The ability to influence management communication affects and forms co-actors – positive, negative and neutral; and contributes to the total score and specific relationships in the organization. The structure of the article is as follows: introduction; part one presents the role of co-activity environment managerial communication; part two presents policy and law as a compensatory mechanism of the co-activity system; part three examines the development of management relations in terms of co-activity; and conclusion.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectобщуванеbg_BG
dc.subjectотношенияbg_BG
dc.subjectсредаbg_BG
dc.subjectсъдеятелствоbg_BG
dc.subjectmanagementbg_BG
dc.subjectcommunicationbg_BG
dc.subjectrelationshipbg_BG
dc.subjectenvironmentbg_BG
dc.subjectco- activitybg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНСКО ОБЩУВАНЕ В СЪДЕЯТЕЛСКА СРЕДАbg_BG
dc.title.alternativeCOMMUNICATION MANAGEMENT IN CO-ACTIVITY ENVIRONMENTbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record