Show simple item record

dc.contributor.authorЦАНОВА, СТЕЛА
dc.contributor.authorTSANOVA, ST.
dc.date.accessioned2016-06-09T12:47:53Z
dc.date.available2016-06-09T12:47:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2385
dc.description.abstractБанковите преводи от емигранти са финансов поток, външен за икономиката на страната ни. С това е свързана спецификата на неговото обхващане и отчитане в Системата на националните сметки (СНС). Трансферите на суми от емигранти представляват част от факторния доход и текущите трансфери, обособени като входящи за страната ни финансови потоци. Системата на националните сметки и платежният баланс се основават на една и съща методология за отчитане. Информация за банкови- те преводи на емигранти се съдържа и в текущата сметка (CAB) на платежния баланс. Тя се получава като резултат от търговското салдо и външните финансови потоци (нетният факторен доход и нетните текущи трансфери). Входящите потоци от официалните преводи на емигранти се включват в кредитната страна на факторните доходи и текущи трансфери с положителен знак. Предложен е алгоритъм за преминаване от годишни към тримесечни (месечни) данни за банковите преводи от емигранти чрез изчисляване на коефициента γ . Той изразява частта на емигрантските пари от текущите трансфери. Въз основа на гравитационния модел за връзка е доказано наличието на обратна зависимост между разстоянието от България до другите държави и броят на българските емигранти в тях; изследвана е зависимостта между БВП в страната-източник на банкови преводи от емигранти и стойността на изпратените суми от емигранти. Доказва се наличието на силна положителна зависимост между тях. The bank transfers from emigrants are an external financial flow for the economy of our country. This specificity is related to its coverage and reporting in the System of National Accounts (SNA). The transfers of funds from emigrants are part of the factor income and current transfers, specified as incoming financial flows for our country. The system of national accounts and the balance of payments are based on the same methodology of acounting. Information about the emigrants’ bank transfers is contained in the current account of the balance of payments (CAB). It is obtained as a result of the trade balance and the external financial flows (net factor income and net current transfers). Inflows of the emigrants’ official transfers are included in the credit side of the factor income and current transfers with a positive sign. An algorithm is proposed to move from annual to quarterly (monthly) data for the bank transfers by emigrants by calculating the coefficient γ. It represents the part of the emigrant’s money from current transfers. The presence of a reverse dependence between the distance from Bulgaria to other countries and the number of Bulgarian emigrants in them is proved, based on the links of the gravity model; the dependence between GDP in the country which is a source of the emigrants’ bank transfers and the value of amounts sent by the emigrants is analyzed. The presence of a strong positive correlation between them is proved.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;5
dc.titleАНАЛИЗ НА ВХОДЯЩИТЕ ПОТОЦИ НА БАНКОВИ ПРЕВОДИ ОТ ЕМИГРАНТИbg_BG
dc.title.alternativeAn Analysis of the Inflow of Bank Transfers from Emigrantsbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record