Show simple item record

dc.contributor.authorГанчев, Калин
dc.contributor.authorGanchev, Kalin
dc.date.accessioned2016-06-09T13:42:09Z
dc.date.available2016-06-09T13:42:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2393
dc.description.abstractВъпреки триумфалния марш на икономическата глобализация, чиято основна характерна черта е търговският либерализъм, държавите и наднационалните интеграционни формирования не изоставят, а усъвършенстват регулативните въздействия върху международния стокообмен. Най-решителни в провеждане на протекционистична политика са били, и в немалка степен продължават да бъдат лидерите на икономическия и технологическия динамизъм – САЩ, Япония и Европейската общност. В разработката се разглеждат основните мерки, чрез които протекционизмът се прилага на практика: разрешителни режими по вноса; мита с повишени ставки; импортни квоти; минимални вносни цени; минимални мита; допълнителни мита и/или импортни такси; забрани за внос; антидъмпингови и изравнителни мита. Достигнато е до извода, че съвременните форми и проявления на тези традиционни инструменти за ограничаване на чуждестранната стокова конкуренция в полза на местните приемащи стопанства са обединени в общия термин „неопротекционизъм”. Despite the triumphal march of economic globalization, whose main characteristic is trade liberalization, countries and supranational integration formations have not abandoned, but improved the regulatory effects on international trade. The most decisive in the conduct of protectionist policy has been, in no small part, to continue to be the leaders of economic and technological dynamism - the USA, Japan and the European Community. The paper discusses the basic measures that protectionism is applied in practice: import licensing arrangements; duties with higher rates; import quotas; MIPs; minimum duties; additional duties and / or import taxes; import bans; dumping and countervailing duties. Conclusion, that contemporary forms and manifestations of these traditional instruments to mitigate foreign goods competition in favor of taking local farms are united in a common term “neoprotectionism”, has been reached.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectПротекционистична политикаbg_BG
dc.subjectлиберализъмbg_BG
dc.subjectнелоялна търговияbg_BG
dc.subjectдъмпингbg_BG
dc.subjectзащитни меркиbg_BG
dc.subjectProtectionist policybg_BG
dc.subjectliberalismbg_BG
dc.subjectunfair tradebg_BG
dc.subjectdumpingbg_BG
dc.subjectsafe-guardsbg_BG
dc.titleИНСТРУМЕНТАРИУМ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРОТЕКЦИОНИСТИЧНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗbg_BG
dc.title.alternativeTOOLS OF THE CONTEMPORARY PROTECTIONIST POLICY OF THE EUROPEAN UNIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record