Show simple item record

dc.contributor.authorМарчевски, Иван
dc.contributor.authorЙорданов, Радослав
dc.contributor.authorMarchevski, Ivan
dc.contributor.authorYordanov, Radoslav
dc.date.accessioned2016-06-10T12:50:12Z
dc.date.available2016-06-10T12:50:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2408
dc.description.abstractРазвитието на обществото се намира в неразривна връзка с генерирането, натрупването и споделянето на знания. Водеща роля в този процес следва да играят научноизследователските и образователни институции. За качеството на образователния продукт в един университет значение имат фактори като: качества и потенциал на новоприетите студенти, компетентност и мотивация на научно-преподавателския състав, количество и качество на материално-техническата база. Настоящото изследване е фокусирано върху третият компонент, по-конкретно върху осигуреността на учебния процес със съвременните информационни технологии. Акцентите в изследването са два: (а) структуриране потребностите на студентите в Стопанска академия „Д. А. Ценов” от интернет ресурси и (б) оценяване на потенциала за разпространение на безжичен интернет сред студентската общност. Резултатите сочат, че студентите са сред най-активните потребители на интернет, преносими компютри и безжични интернет технологии. Удовлетвореността им от предлаганите към момента в Стопанска академия „Д. А. Ценов” интернет ресурси е сравнително ниска. Основна препоръка за повишаване нивото на удовлетвореност е разширяване на съществуващата безжична интернет мрежа, с което да се осигури по-надежден, по-стабилен и по-бърз трафик на данни. Abstract Progress of society is in strong connection with generation, accumulation and sharing of knowledge. Leading role in this process should have the educational institutions. The quality of higher education is influenced by such factors as: the student’s potential, competence and motivation of the faculty, quality and quantity of the equipment. This study is focused on the third component, in particular, on the equipment of educational process with modern information technologies. Emphases in the study are two: (a) structuring the needs of internet resources of students in the D. A. Tsenov Academy of Economics and (b) evaluating the potential spread of wireless internet among the student community. Results indicate that students are among the most active users of internet, mobile computers and wireless internet technologies. Students’ satisfaction with the internet resources, supplied in the Tsenov Academy of Economics is relatively low. The main recommendation for increasing the level of satisfaction is expanding the existing wireless internet network, thereby ensuring more reliable, more stable and faster data traffic.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectИкономика на знаниетоbg_BG
dc.subjectпотребности от интернет ресурсиbg_BG
dc.subjectудовлетвореност на студентитеbg_BG
dc.subjectбезжични интернет технологииbg_BG
dc.subjectстепен на разпространение на безжичен интернетbg_BG
dc.subjectпотенциал за потребяване на безжичен интернетbg_BG
dc.subjectизграждане на безжични интернет мрежиbg_BG
dc.subjectKnowledge base economybg_BG
dc.subjectneeds of internet resourcesbg_BG
dc.subjectstudents satisfactionbg_BG
dc.subjectwireless internet technologiesbg_BG
dc.subjectpenetration of wireless internetbg_BG
dc.subjectpotential for consumption of wirelessbg_BG
dc.subjectbuilding wireless internet networksbg_BG
dc.titleСТРУКТУРИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” И ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПОТРЕБЯВАНЕ НА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТbg_BG
dc.title.alternativeSTRUCTURING NEEDS OF INTERNET RESOURCES OF STUDENTS IN D. А. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS AND ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR USE OF WIRELESS INTERNETbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record