Show simple item record

dc.contributor.authorПетрова, Йоана
dc.contributor.authorPetrova, Yoana
dc.date.accessioned2016-06-13T07:10:25Z
dc.date.available2016-06-13T07:10:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2427
dc.description.abstractДейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в определени случаи продължителен процес, който може да бъде съпроводен с редица трудности. Съществуват варианти, в които са налице противоречия между индивид и група. Те произтичат от: индивидуалните особености на всеки човек, изискванията му към себе си, ценностната му система, неговата самооценка, начина на действие, целите, които си поставя, маниерите му на поведение и възпитание. Необходимо е да се търсят начини и средства за тяхното преодоляване. Съчетаването на двата типа поведение налага приспособяване на отделната личност към групата, подчиняване и понякога отричане на собственото мнение с цел приемане на груповото. За целта в статията са разгледани конкретни начини и средства за преодоляване на несъответствията между индивидуалното и груповото поведение в организациите. The activity of certain organization can be determined as effective, if its members have accepted behaviour that stimulates the achievement of common goals. The combination of individual and group behaviour is a complicated and in certain cases continued process which can be accompanied by a variety of difficulties. There exist variants, in which there is a contradiction available between the individual and group. They ensue from: the individual characteristics of each man, his requirements to himself, his value system, his self-assessment, mode of action, aims that he has set to himself, his manner of behaviour and education. It is necessary to try to find ways and means of their overcoming. The combination of the both types of behaviour imposes adapting of a particular individual to the group, subjugation and sometimes denial of the own opinion with the purpose of accepting of the group one. For this purpose the specific ways and means of overcoming the mismatches between the individual and group behaviour in the organizations are pointed out in this article.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectчовешки факторbg_BG
dc.subjectпотенциалbg_BG
dc.subjectиндивидуално поведениеbg_BG
dc.subjectценностна системаbg_BG
dc.subjectгрупово поведениеbg_BG
dc.subjecthuman factorbg_BG
dc.subjectpotentialbg_BG
dc.subjectindividual behaviourbg_BG
dc.subjectvalue systembg_BG
dc.subjectgroup behaviourbg_BG
dc.titleНЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТАbg_BG
dc.title.alternativeDISCREPANCIES UPON COMBINING INDIVIDUAL AND GROUP BEHAVOIUR IN THE ORGANIZATIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record