Show simple item record

dc.contributor.authorЯнкулов, Явор
dc.contributor.authorYankulov, Yavor
dc.date.accessioned2016-06-13T07:26:30Z
dc.date.available2016-06-13T07:26:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2429
dc.description.abstractВ статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се спецификата на личните продажби от гледна точка на комуникационния процес. Доколкото те се явяват едновременно елемент на интегрираните маркетингови комуникации, но по своята същност са и форма на търговия на дребно, и в двете си проявления те влияят върху удовлетвореността на потребителите. Затова е важно да познаваме по-добре процеса на изграждане на удовлетвореност, както и елементите от него, върху които личните продажби имат възможност да окажат по-силно въздействие. Удовлетвореността не е просто липсата на разочарование, затова и двете трябва самостоятелно да се изследват и наблюдават в практиката. Три са основните влияещи върху удовлетвореността на потребителите – обратимост, статукво и валентност, които също са обект на изследване. In the article on focus is the Personal Selling as an element of Integrated Marketing Communication. Derived are the benefits of the Personal Selling, mainly in comparison with Direct Marketing and Promotions. The specifics of the Personal Selling are being analyzed in terms of the communications mix. As far as they appear simultaneously an element of the Integrated Marketing Communications, but inherently they are kind of retail, and in its two manifestations they influence on the customers’ satisfaction. That’s why it’s important that we know the process of establishing the satisfaction, as well as its elements, on which the personal sales might have stronger influence. The satisfaction isn’t just the lack of disappointment, for that both should be independently explored and observed in practice. There are three main influential elements of the satisfaction – reversibility, status quo and valence; they are object of study as well.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectлични продажбиbg_BG
dc.subjectинтегрирани маркетингови комуникацииbg_BG
dc.subjectлоялностbg_BG
dc.subjectудовлетвореностbg_BG
dc.subjectразочарованиеbg_BG
dc.subjectPersonal Sellingbg_BG
dc.subjectIntegrated Marketing Communicationbg_BG
dc.subjectSatisfactionbg_BG
dc.subjectLoyalty,bg_BG
dc.subjectValencebg_BG
dc.titleЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИМК И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕbg_BG
dc.title.alternativePERSONAL SELLING: ELEMENT OF IMC AND INFLUENCE ON CUSTOMER SATISFACTIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record