Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, Марияна
dc.contributor.authorРадулов, Константин
dc.contributor.authorBozhinova, Mariyana
dc.contributor.authorRadulov, Konstantin
dc.date.accessioned2016-06-13T08:12:06Z
dc.date.available2016-06-13T08:12:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2436
dc.description.abstractНепрекъснатото нарастване на пазарните цени на основни енергоизточници и глобалните климатични промени в резултат на отделените в атмосферата парникови газове е основна причина за търсене на възможни решения за оптимизиране и повишаване на ефективността във всяка сфера на икономиката през 21 век. Съответните фактори са пряко свързани с всички видове недвижими имоти. Настоящта научна статия се фокусира върху разработването на модел за професионално домоуправление на жилищните сгради, като продукт, предоставян от агенциите за недвижими имоти, способен да благоприятства процеса на подобряване енергийната ефективност на жилищните недвижими имоти. В тази връзка посредством анкетно проучване се изследва дейността на агенциите за недвижими имоти, членуващи в Националното сдружение недвижими имоти, с цел обосноваване на предложения модел.Continuous increase in market prices of basic energy and global climate change as a result of the emitted greenhouse gases in the atmosphere is the main reason for seeking possible solutions to streamline and increase efficiency in every sector of the economy in the 21st century. The relevant factors are directly related to all kinds of real estate. Present scientific paper focuses on developing a model for professional management of residential real estate as a product provided by real estate agents, able to foster the process of improving the energy efficiency of residential real estate. In this connection, through a survey to examine the activities of real estate agents who are members of the National Association of Real Estate in order to justify the proposed model.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectжилищни недвижими имотиbg_BG
dc.subjectагенции за недвижими имотиbg_BG
dc.subjectпрофесионално домоуправлениеbg_BG
dc.subjectенергийна ефективностbg_BG
dc.subjectenergy efficiencybg_BG
dc.subjectreal estatebg_BG
dc.subjectreal estate agenciesbg_BG
dc.subjectprofessional management of residential real estatebg_BG
dc.titleПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТbg_BG
dc.title.alternativePROFESSIONAL MANAGEMENT OF RESIDENTIAL REAL ESTATE IN BULGARIA IN THE ENERGY EFFICIENCY CONTEXTbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record