Show simple item record

dc.contributor.authorХаджиев, Виктор
dc.contributor.authorHadjiev, Viktor
dc.date.accessioned2016-06-13T08:23:26Z
dc.date.available2016-06-13T08:23:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2440
dc.description.abstractВ студията се разглежда взаимодействието между управленски процеси, структура и цели. Характерът на това взаимодействие се определя от степента на взаимозависимост между изпълняваните управленски дейности и тяхната сложност. Отстоява се схващането, че доброто познаване на управленските процеси и дейности в организацията е предпоставка за тяхното оптимизиране. Представя се концептуална управленска рамка, която дава възможност да се разкрие степента на взаимодействие между различните управленски отдели и звена в процеса на осъществяване на поставените стратегически цели. Изследва се въздействието на редица вътрешни и външни фактори при вземане на управленски решения и формирането на оптимално организационно поведение. The study examines the interaction between managerial processes, structure and goals. The nature of this interaction is conditioned upon the level of interdependence between various managerial activities and their level of complexity. The argument is that the level of managerial comprehension of organizational processes and activities is a preconditioning factor optimizing organizational performance. In addition, the study introduces a conceptual framework the helps reveal the nature of interdependence between the examined managerial units in the implementation stage of the planned strategic goals. A number of environmental factors are put into perspective in the light of strategic decision-making and organizational behavior optimization.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectорганизационно поведениеbg_BG
dc.subjectуправленска структураbg_BG
dc.subjectуправленски целиbg_BG
dc.subjectуправленски процесиbg_BG
dc.subjectуправленски ситуацииbg_BG
dc.subjectorganizational structurebg_BG
dc.subjectdecision-making processesbg_BG
dc.subjectstrategic goalsbg_BG
dc.subjectinternal and external environmentbg_BG
dc.titleСТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕbg_BG
dc.title.alternativeSTRUCTURAL MODEL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIORbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record