Show simple item record

dc.contributor.authorГанева, Ваня
dc.contributor.authorGaneva, Vanya
dc.date.accessioned2016-06-13T10:39:49Z
dc.date.available2016-06-13T10:39:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2455
dc.description.abstractОбект на разглеждане в статията е домашното насилие върху жени, което в последните десетилетия се определя като един от сериозните социални проблеми в световен мащаб. В първата част на разработката се изяснява същността на насилието и джендър аспектите на домашното насилие. На базата на джендър подхода се търси обяснение за това как социалните отношения между мъжете и жените в обществото, закрепени посредством патриархалния ред, допринасят за проявите и търпимостта към домашното насилие върху жени. Във втората част на статията се изяснява спецификата на социалната работа срещу домашното насилие върху жени. В теоретичен аспект този вид социална работа стъпва върху феминисткото и антипотисническото направление, които са се развили значително след 80-те години на 20 век. Практическата реализация на социалната работа срещу домашното насилие налага използването на кризисна интервенция, добро познаване от страна на социалния работник на преживяванията и реакциите на жените, жертви на домашно насилие; на услугите, които те могат да ползват, както и на програмите за мъже, извършители на домашно насилие. The article deals with domestic violence against women, which in the last decades has been defined as one of the most serious social problems worldwide. The first part of the paper explains the essence of violence and the gender aspects of domestic violence. On a gender approach basis an explanation is sought as to how social relations between men and women in society, fixed via patriarchal order, contribute to the manifestations of tolerance towards domestic violence against women. The second part of the article explains the specifics of social work against domestic violence against women. Theoretically this type of social work is based on the feminist and anti-oppressive trends developed considerably after the 80s of the 20th century. The practical realization of social work against domestic violence calls for the use of crisis intervention, a good knowledge on the social worker’s part of the experiences and reactions of women – victims of domestic violence, as well as the services which they can use. Besides working with victims, another main point in social work in cases of domestic violence against women must be working with domestic violence offenders, using methods borrowed from psychotherapeutic and consultation practice.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectdomestic violencebg_BG
dc.subjectgender approachbg_BG
dc.subjectfeminist theoriesbg_BG
dc.subjectfeminist social workbg_BG
dc.subjectanti-oppressive social workbg_BG
dc.titleДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ КАТО ОБЕКТ НА СОЦИАЛНА РАБОТАbg_BG
dc.title.alternativeDOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AS AN OBJECT OF SOCIAL WORKbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record