Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.contributor.authorDimitrov, Penko
dc.date.accessioned2016-06-13T11:01:02Z
dc.date.available2016-06-13T11:01:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2460
dc.description.abstractШироко разпространеният паричен характер на финансовите вземания и задължения дава възможност правният институт на прихващането да се използва и във финансовото право. Разглежда се влиянието на спецификата на регулираните обществени отношения и прилаганият властнически метод във финансовото право върху изискванията и условията, при които може да се извърши погасяване на финансови вземания и задължения чрез прихващане. Анализирана е общата и специална правна уредба на изискванията и условията, при които може да се погасяват чрез прихващане финансови вземания и задължения. Разгледани са отделните хипотези, в които е допустимо прихващане на финансови вземания и задължения - прихващане от органите по приходите, прихващане от органа компетентен да установи финансовото задължение, прихващане в хода на производството за принудително изпълнение, както и прихващане на финансови вземания и задължения по реда на специални закони. Специално внимание е отделено на властническия акт, въз основа на който се осъществява прихващането на финансови вземания и задължения - акт за прихващане, както и органите които са компетентни да го издадат. The widely spread monetary character of financial receivables and obligations allows the use of the legal concept of set-off in financial law as well. This article considers the influence of the specificities of regulated public relations and the sovereign method applied in financial law on the requirements and the conditions for the use of set-off for the purposes of the discharge of financial receivables and obligations. This article analyses the general and the special legal framework regulating the the requirements and the conditions for the use of set-off for the purposes of the discharge of financial receivables and obligations. It considers different cases where the set-off ofbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectприхващане на финансови вземания и задълженияbg_BG
dc.subjectакт за прихващанеbg_BG
dc.subjectданък върху добавената стойностbg_BG
dc.subjectданъчен кредитbg_BG
dc.subjectкорпоративен данъкbg_BG
dc.subjectset-off of financial receivables and obligationsbg_BG
dc.subjectset-off actbg_BG
dc.subjectvalue added tax, tax creditbg_BG
dc.subjectcorporation taxbg_BG
dc.subjecttaxable personsbg_BG
dc.titleПРИХВАЩАНЕТО КАТО СПОСОБ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯbg_BG
dc.title.alternativeSET-OFF AS A MEANS FOR EXTINGUISHING FINANCIAL OBLIGATIONSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record