Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянов, Михаил
dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.contributor.authorВасилев, Христо
dc.contributor.authorChipriyanov, Michail
dc.contributor.authorChipriyanova, Galina
dc.contributor.authorVasilev, Hristo
dc.date.accessioned2016-06-13T12:53:27Z
dc.date.available2016-06-13T12:53:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2494
dc.description.abstractПрез последните години изключително актуален за дейността на пред-приятията е проблемът за опазване на околната среда. Все повече предприятия в съответствие с регламентите на Европейското законодателство се сертифицират по стандарта ISO 14001 в допълнение на други стандарти ISO. Един изключително актуален към настоящия момент вариант за тях е придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда, от бюджетно финансиране по програми на Европейския съюз. Тенденцията за реализиране на социално-икономическата отговорност на предприятията рефлектира върху увеличаването на конкурен-тоспособността им на пазара, което пък е предпоставка за по-голямата им доходност. Водещата цел в настоящето изследване е да се допълни счетоводното знание по отношение на някои важни компоненти на организацията на счетоводството като счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на предприятие, което придобива дълготраен материален актив, предназначен за опазване на околната среда, както и на конкретни счетоводни записвания. В логическа последователност са изследвани раз-ходите за възстановяване на околната среда и разходите за опазване на околната среда. Exceptionally actual about the activity of enterprises is the problem of Environmental Protection. Many enterprises in accordance with the regulations of the European legislation are certified to ISO 14001 in addition to other standards ISO. A currently option for them is the acquisition of tangible fixed assets for Environmental Protection by budgetary financing programs of the European Union. The trend to implement socio-economic responsibility of enterprises reflects upon the increase of their ompetitiveness in the market, which in turn is a prerequisite for their greater profitability. The major aim of this study is to supplement the accounting knowledge regarding some important components of the organization of accounting as accounting policies and chart of accounts of a company which acquires tangible fixed assets intended for the protection of the environment, as well as specific accounting entries. In a logical sequence were examined the cost of restoring the environment and the costs of environmental protection.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.subjectдълготрайни материални активиbg_BG
dc.subjectсчетоводна политикаbg_BG
dc.subjectразходи за възстановяване на околната средаbg_BG
dc.subjectопазване на околната средаbg_BG
dc.subjectaccountingbg_BG
dc.subjecttangible fixed assetsbg_BG
dc.subjectenvironmental protectionbg_BG
dc.subjectcosts of environmental restorationbg_BG
dc.subjectcosts of environmental protectionbg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕbg_BG
dc.title.alternativeACCOUNTING ASPECTS OF THE ACQUISITION OF TANGIBLE FIXED ASSETS INTENDED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION UNDER THE EUROPEAN FUNDSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record