Show simple item record

dc.contributor.authorДамянов, Атанас
dc.contributor.authorDAMYANOV, At.
dc.date.accessioned2016-06-13T13:00:26Z
dc.date.available2016-06-13T13:00:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2497
dc.description.abstractВ изследването е подчертано, че сме изправени пред материя, която стъписва със своята вибрантност, устойчивост във времето и непрекъснато обогатяване. В първата част на статията е разгледана природата на международните стратегии в съдържателен и процесуален аспект, с акцент върху външното съгласуване на фирмата. Във втората част са очертани особености във видовото многообразие от стратегии. Това е направено чрез три групи стратегии: а) явни и скрити; б) собствени и наложени; в) стратегии за навлизане, опериране и оттегляне от международните пазари. В третата и четвъртата част са предложени методики за количествена и качествена оценка на стратегиите. This study highlights the fact that we are facing a matter which confuses us with its vibrancy, stability over time and continuous enrichment. The first part of the article examines the nature of international strategies as a complex and procedural aspect, with emphasis on the external coordination of companies. The second part outlines the special features in the diversity of possible strategies. This is done by using three groups of strategies: a) obvious and hidden, b) own and imposed c) strategies for entry, operation and withdrawal from international markets. The third and fourth parts of the study propose methods for quantitative and qualitative assessment of international strategies.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.titleДИВЕРСИФИЦИРАН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТРАТЕГИИbg_BG
dc.title.alternativeDiversified Vision of International Strategiesbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record