Show simple item record

dc.contributor.authorДочев, Михаил
dc.contributor.authorDochev, Mihail
dc.date.accessioned2016-06-13T13:15:20Z
dc.date.available2016-06-13T13:15:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2502
dc.description.abstractСтопанската дейност на хората е свързана с получаването, преработването и използването на една или друга информация за протичащите стопански явления и процеси. Тази информация е твърде разнообразна по състав, съдържание, предназначение, начин на получаване, количество, качество и т.н. Налице са различни видове информация – научна, техническа, технологична, социална, икономическа и др. В литературата има най-различни определения за понятието “информация”, както и за нейната класификация. Наред с икономическата, юридическата и организационно-управленската обособеност, предприятията получават и счетоводна обособеност. Тя се изразява в задълженията им да организират и водят свое счетоводство и да изготвят финансов отчет. За целта всяко предприятие в управленската си структура създава отдел /служба/ „счетоводство”. Именно той е задължен да осъществява цялата работа по текущото регистриране на стопанските операции и процеси, по отразяване на състоянието – имуществено и финансово – и да съставя и представя финансовия отчет на предприятието като цяло. Във всяко предприятие има три задължителни елемента, които са взаимносвързани: имущество, извършването на стопански операции и организирано счетоводно отчитане. Счетоводството на всички предприятия се организира чрез прилагане на едни и същи принципи, една методология и еднаква нормативна база. Главната движеща фигура в счетоводството на едно предприятие е неговият счетоводител. Той трябва да притежава редица човешки и професионални качества. People’s business activity is associated with gathering, processing and use of any information about the ongoing economic effects and events. Such information is very diverse in terms of its contents and purpose, the method of collecting, as well as its quantity and quality. There are certain types of information – scientific, technical, technological, socioeconomic, etc. One of the most important issues concerning the existence and functioning of any business is how the information is handled by the accountancy department.In each company there are three mandatory elements that are mutually connected – property, business operations and organized accounting. The book-keeping of all companies is based on the same set of principles and methodology, along with the same regulatory framework. The accountant of a company has a major role in the book-keeping and the business activity in general. They should possess a number of human and occupational flairs.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectсчетоводителbg_BG
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectсчетоводна отчетностbg_BG
dc.subjectaccountantbg_BG
dc.subjectaccountingbg_BG
dc.subjectbook-keepingbg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЧОВЕШКИ ФАКТОР В ПРЕДПРИЯТИЕТОbg_BG
dc.title.alternativeTHE ACCOUNTANT AS A HUMAN FACTOR IN A COMPANYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record