Show simple item record

dc.contributor.authorУзун, Несрин
dc.contributor.authorUzun, Nesrin
dc.date.accessioned2016-06-13T13:19:15Z
dc.date.available2016-06-13T13:19:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2504
dc.description.abstractНегативните последици от Световната финансова криза все още се не са напълно преодоляни в световен план и икономиките на отделните държави продължават да прилагат различни мерки за елиминиране на техния ефект. Един от най-засегнатите от кризата отрасли на икономиката се оказа строителството и пряко свързания с него пазар на недвижими имоти. Настоящата статия цели да направи критичен анализ на състоянието и тенденциите в сектор „строителство“, с акцент на жилищното строителство, в периода 2008-2013 година. С цел по-пълното и всеобхватно обследване на проблема, в статията ще бъдат разгледани и състоянието на ипотечния пазар в България и възможностите за банково финансиране на строителните предприятия (чрез пряко финансиране и за реализация на готовата продукция - чрез финансиране на клиентите под формата на жилищни кредити), и тяхната връзка с развитието на строителния сектор у нас. Negative effects of the global financial crisis is still not fully overcome in the world and the economies of individual countries continue to implement various measures to eliminate their effect. One of the most crisis-hit sectors of the economy proved to be construction and directly related to it real estate market. This article aims to make a critical analysis of the status and trends in the "construction", with an emphasis on housing during the 2008-2013 period. In order to thoroughly investigate the problem, the article will consider the state of the mortgage market in Bulgaria and opportunities for bank financing of construction enterprises (through direct funding and realisation of finished products - by financing customers in the form of housing loans) and their relation to the development of the construction sector in the country.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectстроителствоbg_BG
dc.subjectимотиbg_BG
dc.subjectфинансова кризаbg_BG
dc.subjectбанково делоbg_BG
dc.subjectфинансиbg_BG
dc.subjecthоusingbg_BG
dc.subjectpropertybg_BG
dc.subjectfinancebg_BG
dc.subjectbankingbg_BG
dc.subjectmortgagebg_BG
dc.titleВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeIMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON HOUSING IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record