Show simple item record

dc.contributor.authorКраева, Виолета
dc.contributor.authorKRAEVA, V.
dc.date.accessioned2016-06-14T08:09:18Z
dc.date.available2016-06-14T08:09:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2526
dc.description.abstractПриложението на новите информационни и комуникационни технологии в туристическия отрасъл е ключов фактор за оцеляване в условията икономическа криза и силна конкуренция както на вътрешния, така и на международния пазар. Широкото използване на тези технологии се утвърди като една от най-важните задачи на туристическия бизнес и предпоставка за неговото проспериране. Създаването на мощни уеб-базирани туристически информационни системи за настаняване, транспорт, и различни форми на туризъм, които са свързани с глобалната мрежа Интернет, се превръща в актуална задача за дейността на туристическите фирми. Съвременният потребител на туристическа информация иска не само да се запознае подробно с нея, но и активно да участва във формирането на богата информационна среда. Още повече, че туристическият бизнес се характеризира с голямо разнообразие на информационните източници. В статията се представят възможностите и някои практически решения на уеб-базираните туристически информационни системи, като една нова и перспективна среда за осъществяване на конкурентен туристически бизнес. Разгледани са факторите за ефективното развитие на уеб-базираните туристически информационни системи и са очертани тенденциите в това направление. The application of the new information and communication technologies in the field of tourism is a key to survival under economic crisis conditions and strong competition both in domestic and international markets. Widespread use of these technologies proved to be one of the most important tasks of the tourist business and a prerequisite for its prosperity. The creation of powerful web-based tourist information systems for accommodation, transport, and various forms of tourism that are associated with the World Wide Web is becoming a topical task for travel companies. The modern tourist information consumer wants not only to be acquainted with it in detail, but to be actively involved in the formation of a rich information environment. Moreover, the tourist business is characterized by a wide variety of information sources. The article presents certain opportunities and practical solutions for web-based tourist information systems, as a new and promising environment for the competitive tourism business. The factors for effective development of web-based tourist information systems are discussed and new trends in this direction are outlined.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.titleУЕБ-БАЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ – ВЪЗ МОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯbg_BG
dc.title.alternativeWeb-based Tourist Information Systems - Opportunities and Solutionsbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record