Show simple item record

dc.contributor.authorТодоров, Тодор Д.
dc.contributor.authorTODOROV, T.
dc.date.accessioned2016-06-22T13:27:33Z
dc.date.available2016-06-22T13:27:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2787
dc.description.abstractНастоящата статия представлява опит да се направи паралел между инвестициите във физически капитал и основни параметри на пазара на труда, каквито са заетостта и безработицата. Застъпено е становището, че недостатъчните инвестиции са в основната на трайно високата безработица и възпрепятстват постигането на високи темпове на съживяване на трудовия пазар в условията на икономическо възстановяване. Резултатите от проведеното за България изследване на връзките между разходите за придобиване на ДМА и динамиката на заетостта и безработицата потвърждават подобен извод. В този контекст, целевата финансова подкрепа на частния сектор по линия на европейските фондове е изтъкната като един от най-ефективните начини за насърчаване на инвестиционната активност в икономически сектори и дейности с потенциал за създаване на устойчиви работни места. This article is an attempt to make parallels between the investment in physical capital and the main parameters of the labor market, such as employment and unemployment. The following standpoint is included-insufficient investments are the basis for sustained high unemployment and prevent reaching high rates of revitalization of the labor market in terms of economic recovery. Results of a survey conducted in Bulgaria regarding the links between acquisition cost of tangible fixed assets and the dynamics of employment and unemployment confirm such a conclusion. In this context, targeted financial support for the private sector under EU funding is highlighted as one of the most effective ways to promote investment activity in economic sectors and activities with the potential to create sustainable jobs.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;6
dc.subjectзаетостbg_BG
dc.subjectбезработицаbg_BG
dc.subjectинвестицииbg_BG
dc.subjectфондове на ЕСbg_BG
dc.subjectemploymentbg_BG
dc.subjectunemploymentbg_BG
dc.subjectinvestmentsbg_BG
dc.subjectEU fundsbg_BG
dc.titleИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ КАПИТАЛ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.title.alternativeInvestments in Physical Capital, Employment and Unemployment in Bulgaria – Trends and Prospectsbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record