Show simple item record

dc.contributor.authorВергиев, Димитър
dc.date.accessioned2016-11-10T07:56:54Z
dc.date.available2016-11-10T07:56:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2910
dc.description.abstractЦелта на това изследване е да се проучи ролята на суаповите сделки при управление на риска, като се идентифицират основните видове банкови рискове и принципите на тяхната класификация като основа за възможностите и начините за намаляването им. Суаповите сделки са договорни споразумения между две страни, които се съгласяват да разменят за определен период от време и съгласно предварително установени условия парични потоци, които произтичат от еднакви по размер задължения.На основата на лихвения суап банките извършват и лихвено посредничество. По този начин промяната на лихвените проценти въздействува върху активите и пасивите им по различен начин в зависимост от продължител- ността на падежите им. Приложение на суаповата операция като начин за управление на лихвения риск като инструмент за хеджиране лихвеният суап е един ефикасен за използване инструмент, тъй като би могъл да бъде конструиран по всяко време за един дълъг интервал от време до 10-15 години.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectлихваbg_BG
dc.subjectбанкаbg_BG
dc.subjectфинансиbg_BG
dc.subjectинвестицииbg_BG
dc.subjectдългbg_BG
dc.subjectикономикаbg_BG
dc.subjectсделкаbg_BG
dc.titleПРИЛОЖЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ЛИХВЕН СУАП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record