Show simple item record

dc.contributor.authorОвчинников, Евгени
dc.date.accessioned2016-11-15T09:30:19Z
dc.date.available2016-11-15T09:30:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2999
dc.description.abstractВ доклада е изследвана динамичната зависимост ме- жду потреблението и доходите в България чрез построяване на мо- дел с корекция на грешката. Разгледани са основните теоретични концепции и модели, обясняващи връзката между потреблението и доходите. Обърнато е внимание на информационното осигуряване на анализа на зависимостта между тях, като са представени характе- ризиращите ги статистически показатели. Въз основа на коинте- грационната зависимост между потреблението и доходите в Бълга- рия за периода 1999 – 2014 година е построен модел с корекция на грешката. На базата на оценките на параметрите на модела са на- правени изводи за зависимостта между потреблението и доходите както в дългосрочен, така и в краткосрочен аспект.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;41
dc.subjectпотреблениеbg_BG
dc.subjectдоходиbg_BG
dc.subjectкоинтеграцияbg_BG
dc.subjectмодел с корекция на грешкатаbg_BG
dc.titleДИНАМИЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДИ – КОИНТЕГРАЦИЯ И МОДЕЛ С КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record