Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Гергана
dc.contributor.authorIvanova, Gergana
dc.date.accessioned2017-03-08T12:48:02Z
dc.date.available2017-03-08T12:48:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3168
dc.description.abstractВ резултат на увеличаващия се брой предприятия открили производство по несъстоятелност през последните години, въпросът за усъвършенстване на диагностиката на несъстоятелността на предприятията придобива ключово значение за стабилността на икономиката. В настоящето изследване се представят факторите, симптомите и стадиите на развитие на несъстоятелността като кризисно финансово състояния в предприятието и на тази основа се предлага подход за диагностика на заболяването „несъстоятелност“. В изследването са разгледани три значения на несъстоятелността и са изведени нейните характерни черти. Рисковите фактори, отключващи процеса на развитие на финансовата несъстоятелност, са разделени на два вида: вътрешни и външни. В статията са изведени, разграничени и формулирани четири стадии на развитие на финансовата несъстоятелност, всеки един от които се характеризира с определени симптоми. As a result of the increasing number of enterprises, which have initiated insolvency proceedings in the recent years, the problem of improving the diagnosis of the insolvency of enterprises acquires the key importance for the stability of the economy (becomes a matter of great). This study presents the factors, symptoms and stages of insolvency development as a crisis financial position in the enterprise and on this basis it approach a methodology for diagnosing the disease „insolvency“. The study identifies three meanings of insolvency and brings out its characteristic features. The risk factors triggering the development process of financial insolvency are divided into two types: internal and external. The article outputs, identifies and formulates four stages, characterizing the development of financial insolvency, each of which is characterized by certain symptoms.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;6
dc.subjectнесъстоятелностbg_BG
dc.subjectкризисно финансово състояниеbg_BG
dc.subjectсимптомиbg_BG
dc.subjectфакториbg_BG
dc.subjectстадии на развитиеbg_BG
dc.subjectinsolvencybg_BG
dc.subjectcrisis financial positionbg_BG
dc.subjectsymptomsbg_BG
dc.subjectfactorsbg_BG
dc.subjectstages of developmentbg_BG
dc.titleНЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА КАТО КРИЗИСНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО: СИМПТОМИ, ФАКТОРИ И СТАДИИ НА РАЗВИТИEbg_BG
dc.title.alternativeINSOLVENCY AS A CRISIS FINANCIAL POSITION IN THE ENTERPRISE: SYMPTOMS, FACTORS AND STAGES OF DEVELOPMENTbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record