Show simple item record

dc.contributor.authorТрифонова, Силвия
dc.date.accessioned2017-03-09T09:11:43Z
dc.date.available2017-03-09T09:11:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3170
dc.description.abstractОсновната цел на студията е да се изследва и оцени влиянието на задлъжнялостта и платежоспособността върху ефективността на предприятията както в теоретико-методологичен контекст, така и чрез прилагането на богат емпиричен анализ на водещи български предприятия. Мотивацията за това научно изследване е свързана с факта, че ефектив- ността (възвръщаемостта, рентабилността) е сложна икономическа категория, чието равнище зависи от множество икономически фактори. Изследователската теза на труда е, че задлъжнялостта и платежособносттта са значими фактори, въздействащи върху ефективността на българските предприятия в условията на финансово-икономическа криза. Избраната авторова методология се основава на богато емпирично изследване, включващо два основни компонента: първо, анализ на обособените показатели за ефективността, задлъжнялостта и платетежоспособността на компаниите без изучаване на връзката помежду им,т.е. като относително обособени категории, и второ, анализ на резултиращите двустранни зависимости между показателите за ефективността,задлъжнялостта и платежоспособността, т.е. изследване на трите зависимости „ефективност – задлъжнялост”, „ефективност – платежоспо- собност” и „задлъжнялост – платежоспособност”. За по-голяма икономическа достоверност на настоящото изследване в студията са обхванати 50 водещи предприятия в България от различните отрасли на националното стопанство като достатъчно представителен брой за анализа. Периодът за изследването е три години (2007–2009 г.) в условията на глобалната финансово-икономическа криза. В структурно отношение в студията на първо място се разкриват същностните характеристики на риска и на финансовия риск в частност, както и на тяхната количествена оценка и отражение върху финансовото състояние на предприятията. На второ място се прилага задълбочен анализ на особеностите на оценката на финансовата задлъжнялост и на платежос- пособността на предприятията, която служи за предпоставка на проведеното по-нататъшно паралелно измерване на двустранните зависимости „ефективност – задлъжнялост”, „ефективност – платежоспособност”и „задлъжнялост – платежоспособност”. Накрая се осъществява детайлизация на изменението на ефективността на изследваните български предприятия под влиянието на тяхната задлъжнялост и платежоспособност. Студията завършва с обобщаване на резултатите от направеното задълбочено емпирично изследване. Основните заключения от направения емпиричен анализ са, както следва: 1) През периода 2007–2009 г. е малък броят на българските предприятия, които се отличават с висока ефективност към инвестирания капитал. Компаниите с нормална ефективност са значителен брой, а тези с ниска ефективност съставляват почти 3/4. 2) Българската практика показва, че според степента на задлъжнялост е налице силно влошено финансово състояние на онези предприятия, които имат структуроопределящо значение за националната икономика. 3/4 от тези компании са с неблагоприятно съотношение между привлечен и собствен капитал. 3) Тенденцията в изменението на платежоспособността на изс- ледваните български предприятия е в посока от силна и задоволителна към слаба платежоспособност. Все пак е налице определен стремеж на някои компании да имат грижливо отношение към своята платежоспособност в условията на финансово-икономическата криза, така че да не достигнат до изпадане във фалит. Свидетелство за това е фактът, че почти ½ от изследваните предприятия се характеризират със силна платежоспособност. 4) В периода 2007–2009 г. констатираното най-силно влияние в размер на 60% на тежката задлъжнялост на изследваните 50 предприятия в България обуславя ниската им ефективност към инвестирания капитал. Влиянието на слабата платежоспособност в размер на 26% е много по-малко, което показва в какви посоки трябва да се кон- центрират усилията за повишаването на общото равнище на обобщаваbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectефективностbg_BG
dc.subjectзадлъжнялостbg_BG
dc.subjectплатежоспособностbg_BG
dc.subjectБългарияbg_BG
dc.titleОЦЕНКА НА ФАКТОРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record