Show simple item record

dc.contributor.authorПерков, Венцислав
dc.date.accessioned2017-03-09T09:27:01Z
dc.date.available2017-03-09T09:27:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3172
dc.description.abstractВ разработката са проучени различни авторови мнения, които са обобщени, и е формулирано определение за електронната търговия (е- търговия) от типа „бизнес към бизнес” (В2В). В резултат на това са възприети три теоретични критерия, отразяващи степента на развитие на е-търговията в отделните европейски държави. Критериите са: осъществяване на е-търговия В2В, дълбочина на проникване на технологиите и влияние на електронната търговия върху резултатите на предприятията. Критериите обхващат осем променливи, от които, в началния етап от изследването, отпадат две. В анализа са включени 22 европейски държави – 21 от Европейския съюз и Норвегия. С променливите, участващи в горепосочените критерии, е из- вършен клъстерен анализ с цел класифициране на европейските дър- жави за две години – 2010 и 2014 г. Резултатите от клъстерния анализ за 2010 г. показват, че е-търговията от типа В2В в отделните държави е на различни нива. Образуваните седем статистически значими клъстера показват голяма фрагментация между отделните държави от гледна точка на внедряването на е-търговията от типа В2В. Заключенията от направения анализ свидетелстват, че степента на развитие на е-търговията на географски принцип продължава да е различна, а именно – част от държавите от Северна Европа и Скандинавските държави е водеща в областта на е-търговия от типа В2В, а южните европейски държави и новоприсъединилите се към ЕС – изостават в това отношение. Извършената класификация за 2014 г. показва, че е налице сбли- жаване в степента на развитие на е-търговия от типа В2В между европейските държави. Това заключение се подкрепя от обединяването на клъстерите и свеждането им до три.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectелектронна търговия „бизнес към бизнес”bg_BG
dc.subjectклъстерен анализbg_BG
dc.subjectелектронен бизнесbg_BG
dc.subjectинформационно обществоbg_BG
dc.subjectЕвропейски съюзbg_BG
dc.titleКЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ОТ ТИПА „БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС”bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record