Show simple item record

dc.contributor.authorКотева, Нина
dc.date.accessioned2017-05-03T12:56:53Z
dc.date.available2017-05-03T12:56:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2534-9457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3191
dc.description.abstractЦелта на статията е да се изследват равнището и тенденциите на изменение на основни показатели, характеризиращи икономическата ефективност и финансовата устойчивост на земеделските стопанства. Изследването се базира на официална статистическа информация (НСИ, МЗХ, Eurostat) и обхваща периода 2006–2013 г. Използват се следните методи на изследване: системен и сравнителен анализ; метод на статистическите групировки, индуктивни и дедуктивни методи за анализ. Резултатите от изследването показват, че няма ясно изразена трайна тенденция към повишаване на ефективността и финансовата устойчивост на земеделските стопанства в страната. Икономическите резултати на стопанствата с полски култури многократно превишават постигнатите показатели в останалите типове стопанства, което се дължи главно на по-големите размери на стопанствата и получена подкрепа, а не на по-ефективно производс- тво. Най-неблагоприятно е състоянието на стопанствата с трайни насажденияbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectземеделски стопанстваbg_BG
dc.subjectОСП на ЕСbg_BG
dc.subjectфинансова устойчивостbg_BG
dc.titleИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record