Show simple item record

dc.contributor.authorКарпитская, Марина
dc.contributor.authorКрупенко, Юлия
dc.contributor.authorБарисенко, Павел
dc.date.accessioned2018-02-07T16:05:08Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:05:13Z
dc.date.available2018-02-07T16:05:08Z
dc.date.available2018-02-07T16:05:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3407
dc.description.abstractВ статията се разглеждат проблемите на интеграционните процеси в областта на застраховането в Евразийския икономически съюз. Идентифицират се стратегическите насоки на държавното регулиране на презастрахователния пазар на Република Беларус. Коментира се факта, че в беларуското законодателство няма законодателен акт, регулиращ презастрахователните дейности, и държавното регулиране в тази област се основава на действащото законодателство, касаещо застрахователните дружества. Във връзка с това анализът на финансовата стабилност в Евразийския икономически съюз се основава на критериите по „Платежоспособност I“. По отношение на финансовата стабилност на застрахователния сектор в страните – членки на ЕС се прилага рисково базиран подход. Независимо от това, нито един от тези подходи не може да се приложи напълно в Република Беларус поради използваните методи за анализ, които се основават на хипоте¬тични сценарии за развитие на пазара и се характеризират с висока степен на ненадейност. Установено е, че при презастраховането е необходимо да се оцени надеждността на дадена презастрахователна организация не само въз основа на анализ на финансовите й показатели, но и да се направи комплексно проучване на нейната финансова стабилност. Във връзка с това бе направено заключението, че горната методология дава възможност за обективен анализ на надеждността на презастрахователната компания и може да подпомогне разработването на набор от мерки, насочени към нейното подобряванеbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries4;3
dc.subjectдържавно регулиранеbg_BG
dc.subjectпрезастрахованеbg_BG
dc.subjectфинансова стабилностbg_BG
dc.subjectрейтинг на презастрахователните компании според надеждността имbg_BG
dc.subjectразвитие на презастрахованетоbg_BG
dc.titleТЕНДЕНЦИИ В ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ФИНАСОВА ИНТЕГРАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record