Show simple item record

dc.contributor.authorЖанг, Уей-Бин
dc.date.accessioned2018-02-07T16:06:25Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:06:31Z
dc.date.available2018-02-07T16:06:25Z
dc.date.available2018-02-07T16:06:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3417
dc.description.abstractНастоящата разработка изгражда хипотетичен модел на глобален икономически растеж с ендогенни фактори социален статус, предпочитания и натрупване на богатство. Разглежданата икономическа система е базирана на модела на Солоу, двусекторния модел на Узава и търговския модел на ОникиУзава. Използваният подход за измерване на социалния статус се основава на някои идеи в теорията за икономически растеж с ендогенен (присъщ) ръст и вчастност доразвива модел, който по-рано е предложен от Жанг (2016). Насто‐ ящото изследване разглежда относителния социален статус като функция на относителното богатство на домакинствата в държавата спрямо богатст‐ вото на домакинствата в глобален мащаб. Времето, отделено за труд, и вре‐ мето, отделено за развлечения, се разглеждат като ендогенни променливи. Към световната икономика се подхожда като към съвкупност от произволен брой национални икономики, всяка от които включва сектор на капиталовите блага и сектор на потребителските блага. Националните икономики се разли‐ чават по своя социален статус, предпочитания, капиталистическа нагласа и производителност. Изграждаме модел за световна икономика с J на брой дър‐ жави и изразяваме нейната динамика с J на брой диференциални уравнения. Симулираме промени в световна икономика, състояща се от 3 държави, и из‐ вършваме сравнителен динамичен анализ по отношение на конкретни параметри.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectсоциален статусbg_BG
dc.subjectкапиталистическа нагласаbg_BG
dc.subjectнеравенство на глобалните доходиbg_BG
dc.subjectразпределяне на световното богатствоbg_BG
dc.titleГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС, КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА НАГЛАСА И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record