Show simple item record

dc.contributor.authorШишманова, Пенка
dc.contributor.authorГосподинов, Юлиян
dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.contributor.authorКорелов, Кристиян
dc.contributor.authorДимитрова, Кристияна
dc.date.accessioned2018-02-07T16:40:36Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:40:42Z
dc.date.available2018-02-07T16:40:36Z
dc.date.available2018-02-07T16:40:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3426
dc.description.abstractВ съвременните условия все по-нарастващо е значението на професионалното образование и обучение за повишаване качеството на човешките ресурси и по-успешното им реализиране на пазара на труда. Целта на настоящата разработка е да изследва и анализира условията, при които се прилагат интерактивните методи в продължаващото обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, и да формулира препоръки за неговото подобрение. За изпълнение на посочената цел са поставени следните задачи: да се представят рамката и основните цели на професионалното образование и обучение; да се разработи методология на изследването; да се проучат добри практики на прилагане на интерактивните методи на преподаване в продължаващото обучение в страната и чужбина и част от тях да се апробират в Стопанската академия; да се генерират обобщения и формулират изводи. В студията се доказва тезата, че използването на интерактивни методи на преподаване в продължаващото обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ прави учебния материал по-достъпен и разбираем за обучаемите, стимулира тяхната активност и креативност. В резултат това води до нараснала удовлетвореност на потребителите, повишено качество на цялостния процес на обучение и висока ефективност за обучаващата организация. Изследването достига до извода, че интерактивните методи на преподаване трябва да бъдат интензивно развивани и творчески прилагани (съобразно спецификата на конкретната дисциплина, курс и учебна тематика) и да станат основен приоритет на преподавателите, ръководствата на центровете и на висшето училище като цяло.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectпродължаващо обучениеbg_BG
dc.subjectинтерактивни методиbg_BG
dc.subjectпреподаванеbg_BG
dc.subjectзнанияbg_BG
dc.subjectкомпетенцииbg_BG
dc.titleТЕОРЕТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record