Show simple item record

dc.contributor.authorБаташки, Георги
dc.contributor.authorАндреев, Иван
dc.contributor.authorДимитров, Ради
dc.contributor.authorГутева, Петя
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:02Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:03Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:02Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3814
dc.description.abstractНормативно регламентираните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност при използването на публичните финансови ресурси определят необходимостта от търсенето на теоретично обосновани и практически приложими идеи, свързани с конкретни актуални проблеми. Определящо значение в дефинирания процес притежават възможностите за използване и прилагане на инструментариума на счетоводния анализ за оценяване на резултатите и разработване на модели за оптимизиране дейността на бюджетните организации. Тяхната практическа апробация осигурява стабилност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предоставени от държавния бюджет, бюджетите на министерствата и ведомствата, Европейския съюз, както и от други международни организации и донорски програми. Обект на научната разработка е дейността на организациите от публичния сектор в страната. Основната цел е представяне на теоретична интерпретация и практическо изследване на инструментариума на счетоводния анализ като модел за оптимизиране дейността на бюджетните организации. Резултатите от проведеното емпирично изследване са свързани с практическо извършване на счетоводен анализ, което позволява дефиниране на стойностните измерения на предварително определени показатели, характеризиращи икономическото и финансовото състояние на бюджетните организации, необходими за формулирането на рационални и ефективни управленски решения. Изследвани са компонентите на финансовите отчети на бюджетните организации, като основен информационен източник за осъществяване на счетоводен анализ.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectсчетоводен анализbg_BG
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.subjectприходиbg_BG
dc.subjectразходиbg_BG
dc.subjectсчетоводен балансbg_BG
dc.titleПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record