Show simple item record

dc.contributor.authorБожинов, Божидар
dc.contributor.authorУзун, Несрин
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:03Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:03Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:03Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3815
dc.description.abstractОсновната цел на изследването е въз основа на проучване и анализ на бизнес практиката в България да се откроят основните проблеми пред финанси-рането на жилищното строителство, като особен акцент се поставя върху банково-то финансиране. За постигането на тази цел следва да се изясни: (1) спецификата на жилищното строителство, (2) спецификата на инвестиционния процес и финан-сиране на жилищното строителство, (3) да се извърши анализ на състоянието и тенденциите на жилищното строителство в условията на глобална финансова кри-за и (4) да се изследва състоянието и проблемите пред финансирането на жилищ-ното строителство у нас, вкл. банковото финансиране. За анализите са използвани публични данни от НСИ, специализирани анализи и изследвания, засягащи проблематиката, други публично достъпни данни, резултати от проведено интернет проучване (септември 2014) за предлаганите от банките кредити за фи-нансиране покупката или строеж на жилище, електронно анкетно проучване (ап-рил 2016 г.) за състоянието на жилищното строителство у нас, както и информа-ция от интервюта и неформални разговори с представители на строителни фирми в областта на жилищното строителство. Онлайн анкетното проучване е извърше-но чрез инструмента Google Forms на Google Docs. Данните са обработени и представени във вид на таблици и диаграми с помощта на MS Office Excel 2016.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectжилищно строителствоbg_BG
dc.subjectфинансиранеbg_BG
dc.subjectкредитиранеbg_BG
dc.subjectин-вестиционен процесbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record