Show simple item record

dc.contributor.authorМитков, Милен
dc.contributor.authorИванов, Милен
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:09Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:09Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:09Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3822
dc.description.abstractВ настоящото изследване са представени резултатите от проведено през 2016 година проучване на активите и пасивите на застрахователните дружества в България. Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застра-хователния пазар в Р България и възможностите за усъвършенстване на дейността на застрахователните посредници съгласно новия Кодекс за застраховането. Зас-тъпената теза е, че прилагането на новия Кодекс за застраховането би могло да доведе до увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите и подоб-ряване дейността на застрахователните посредници. Доказването на поставената теза е постигнато посредством решаването на следните по-важни задачи: - систематизирани и анализирани са данни, показващи състоянието на застрахователния пазар в България; - проследена е динамиката на развитие на активите и пасивите на заст-рахователите; - откроени са покритието на границата на платежоспособност и гаран-ционният капитал на застрахователните дружества в България. Установи се, че застрахователните дружества в България са финансово стабилни и могат да изпълняват своите застрахователни задължения. В резултат на това чувствително се повишава доверието към застрахователите и би могла да се повиши застрахователната култура на населението.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;10
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectплатежоспособностbg_BG
dc.subjectзастрахователни пос-реднициbg_BG
dc.subjectзастраховка „професионална отговорност”bg_BG
dc.titleОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ВЛИЯНИЕ НА НОВИЯ КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record