Show simple item record

dc.contributor.authorАсенов, Анатолий
dc.contributor.authorАлексиева, Десислава
dc.contributor.authorСтоянова, Станислава
dc.contributor.authorРусенов, Георги
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:11Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:05:12Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:11Z
dc.date.available2018-06-14T12:05:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3825
dc.description.abstractКонцепцията за добро управление е пряко свързана с политиката за устойчивото развитие. Като такава тя налага вземане на решения и регулиране на взаимоотношения в среда на неопределеност. В тези условия постигането на поставената цел е резултат от успешно съчетание на прилаганите управленски инструменти и практики. Иновацията и иновативното управление се превръщат в решаващ фактор за успех на организацията. Целта на студията е да се представят иновативни практики в организациите. Основна теза на изследването: Организационната иновация е ключов фактор за устойчиво управление на съвременната бизнес организация. За потвърждаване на тезата са поставени следните задачи: 1. Изследване и анализ на теоретичните постановки за иновации в управлението. 2. Практическо изследване на иновациите в управлението. 3. Извеждане на иновативен модел в управлението. В резултат на проведеното теоретично и емпирично изследване са постигнати:  Обобщен и систематизиран понятиен апарат в областта на иновациите и иновативното бизнес управление.  Характеризирана е управленската иновация.  Представен е иновативен модел на управление.  Анализирана е организационната иновация като предпоставка за добро управление.  Постигнатите резултати са обобщени и са изведени конкретни научно-приложни резултати.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;13
dc.subjectиновацияbg_BG
dc.subjectуправленска практикаbg_BG
dc.subjectдобро управлениеbg_BG
dc.titleИНОВАТИВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record