Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Борислав
dc.contributor.authorГосподинов, Юлиян
dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:07Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:08Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:07Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3828
dc.description.abstractЦелта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено изследване на нормативната и методологична рамка на плановата дейност в България. Обект на изследване е плановата дейност в областта на регионалното развитие в РБългария, а предмет ‒ нормативната и методологичната рамка, в която се подготвят документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Получените резултати са основа за извеждане на насоки за подобряване на практиката по планиране на регионалното развитие и за дефиниране на списък от препоръчителни действия за повишаване качеството на стратегическия планов процес в България. Основната изследователска теза е, че плановата дейност в Р България се осъществява в условията на несъвършена институционална рамка, в т.ч. и нормативна, и методологична, което се отразява негативно върху разработването, изпълнението, отчитането, мониторинга и оценката на плановите документи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectпланиранеbg_BG
dc.subjectнормативна рамка за планиранеbg_BG
dc.subjectпланови документиbg_BG
dc.subjectметодологии за стратегическо планиранеbg_BG
dc.subjectрегионално развитиеbg_BG
dc.titleНОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ПЛАНОВАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record