Show simple item record

dc.contributor.authorНиколов, Емил
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:12Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:13Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:12Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3832
dc.description.abstractОсновната цел на студията е да се анализира и оцени степента, в която българските производители на велосипеди възприемат концепцията за социална отговорност в своите политики, планове и действия. В съответствие с така поставената цел са и задачите на изследването, включващи проучване на съществуващото научно и емпирично познание в областта на социалната отговорност, разработване на методически изследователски инструментариум, имплементиране на методиката в предприятията от изследваната индустрия и анализиране на получените резултати. Тезата, която е подложена на проверка, гласи, че българските предприятия, произвеждащи велосипеди, не се възползват от пълния потенциал на корпоративната социална отговорност като инструмент за постигане на техните стратегически цели. Резултатите от изследването намират израз в разработената отраслово ориентирана методика за оценка на корпоративната социална отговорност, която е апробирана в шест от съществуващите девет предприятия, произвеждащи велосипеди в България. Чрез анализ на получената информация е потвърдена изследователската теза и са идентифицирани основните силни и слаби страни на всяка от изследваните бизнес организации по отношение на тяхната социална отговорност. .bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;6
dc.subjectкорпоративна социална отговорностbg_BG
dc.subjectустойчиво разви- тиеbg_BG
dc.subjectзаинтересовани страниbg_BG
dc.subjectоценка на корпоративната социална отговорностbg_BG
dc.titleОЦЕНКА НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕДИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record