Show simple item record

dc.contributor.authorРадулова, Анелия
dc.contributor.authorПавлова, Марияна
dc.contributor.authorАнгелов, Георги
dc.contributor.authorАлександрова, Александрина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.available2018-06-14T12:07:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3837
dc.description.abstractОсновна цел на настоящото научно изследване е оценка на степента на ефективност от използването на нови и иновативни техники за обучение и очертаване на възможностите за превръщането им в инструмент за проявяване на активност и инициативност от страна на студентите при усвояване на нови знания. Изпълнението на поставената цел е постигнатo посредством: теоретично изследване на съвременните иновативни техники за преподаване; апробиране на мултимедийни продукти в процеса на обучение; измерване степента на въздействие на мултимедийните технологии върху степента на възприемане на преподавания материал посредством анкетно проучване; оценка на необходимостта от прилагане в процеса на обучение на студентите на мултимедийни технологии с цел повишаване ефективността и степента на възприемане на специфични знания. Работната теза на настоящото изследване е формулирана по следния начин: „Прилагането на мултимедийни технологии в процеса на обучение спомага за повишаване на неговата ефективност чрез постигането на синергичен ефект между различните методи и техники на преподаване и създаването на условия за превръщане на студентите в равноправни участници в учебния процес”. Анализът на резултатите от изследването позволи да се направи оценка на степента на ефективност на обучението и усвояването на нови знания при използването на мултимедийни технологии. Направените изводи от анкетното проучване доказват, че поставената от екипа теза, има реално практикоприложно значение и са насочени към повишаване качеството на учебния процесbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;11
dc.subjectмултимедияbg_BG
dc.subjectмултимедийна технологияbg_BG
dc.subjectмултимедийна презентацияbg_BG
dc.subjectинтерактивни методи на обучениеbg_BG
dc.titleМУЛТИМЕДИЙНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record