Show simple item record

dc.contributor.authorПантелеева, Искра
dc.contributor.authorВарамезов, Любчо
dc.contributor.authorКостадинова, Нина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:06Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:06Z
dc.date.available2018-06-14T12:08:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3847
dc.description.abstractЦелта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а предмет на изследване – връзката между иновациите и интелектуалната собственост, между индивидуалния и екипния подход като източник за генериране на многопосочни ползи за стопанските субекти. Задачите произтичат от целта и са следните: Първо. Проучване иновационното състояние, активността в областта на интелектуалната собственост и постигнатите резултати от предприятията. Второ. Установяване влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие и идентифициране на ползите за бизнеса. Трето. Идентифициране на основните проблемни зони и формулиране на идеи и предложения за ускоряване на фирменото развитие чрез иновации и интелектуална собственост. Изследователска теза, която се защитава, е, че чрез осъществяване на иновации и опериране с обекти на интелектуалната собственост се създават възможности за фирмено развитие. Използвани са системен, структурен и интегриран подход, индуктивен и дедуктивен метод, индексен и сравнителен метод, анкетен метод, интервю и други методи. На база емпиричното изследване са постигнати следните резултати: установено е, че широкото и многоаспектно използване на иновациите и обектите на интелектуална собственост, при съчетаване на индивидуалната креативност и творческите способности на екипите, съдейства за постигането на по-добри резултати и фирмени ползи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectинтелектуална собственостbg_BG
dc.subjectпредприятияbg_BG
dc.subjectпреработваща промишленостbg_BG
dc.subjectфирмено развитиеbg_BG
dc.titleИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИРМЕНОТО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record