Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Борислав
dc.contributor.authorСлавева, Красимира
dc.contributor.authorПетков, Пламен
dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:54Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:55Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:54Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3853
dc.description.abstractЦелта на настоящата студия е да представи резултатите от проведено емпирично проучване на практиката на българските общини по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК), както и да представи насоките за бъдещото развитие и подобряване на вътрешния контрол и системите. Задачите, които са изпълнени за постигането на дефинираната цел, най-общо са: 1. Изследване и анализ на функционирането и състоянието на СФУК в общините в България. 2. Оценка и обобщаване на резултатите от емпиричното проучване. 3. Представяне на някои възможности за автоматизиране на СФУК. 4. Извеждане на новите моменти в развитието на вътрешния контрол и на СФУК в България. Обект на изследване е СФУК в общините в България, а предмет – съществуващата практика по прилагането на СФУК в общините и ролята им за постигане на стратегическите и оперативните цели на общинските администрации. Основната изследователска теза е, че общинските администрации у нас имат неусвоен потенциал за подобряване на състоянието на СФУК, като това съществено ще подобри ефективността, ефикасността и целесъобразността на работните процеси в публичния сектор. Изводите, до които е достигнато, могат да послужат като отправна точка за подобряване на системите в публичния сектор. Използваните методи за проучване на практиката по прилагане на системите за финансово управление и контрол и документите, формиращи правната и методологична рамка, са: контент анализ на документи, сравнителен анализ, дедукция и индукция, различни методи за статистически анализ.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectсистеми за финансово управление и контролbg_BG
dc.subjectвътрешен контролbg_BG
dc.subjectпублична администрацияbg_BG
dc.titleСИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record